Nieuw online register van gedelegeerde handelingen bevordert transparantie EU-besluitvorming

Contentverzamelaar

Nieuw online register van gedelegeerde handelingen bevordert transparantie EU-besluitvorming

Een nieuw online register maakt het gemakkelijker besluitvorming door gedelegeerde handelingen op te zoeken en lopende processen te volgen. Gedelegeerde handelingen dienen ter aanvulling of wijziging van EU-wetgeving.

Naleving afspraak Interinstutioneel Akkoord Beter Wetgeven

Met het ontwikkelen en in gebruik nemen van het online interinstitutioneel register van gedelegeerde handelingen voldoen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement aan een afspraak die zij gezamenlijk maakten in het Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven om de transparantie van besluitvorming te vergroten. In punt 29 van dat interinstitutioneel akkoord verbinden de drie instellingen zich ertoe om uiterlijk eind dit jaar “een gemeenschappelijk functioneel register van gedelegeerde handelingen in te stellen dat op een goed gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier informatie verstrekt teneinde de transparantie te bevorderen, de planning te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat alle onderscheiden stadia van de levenscyclus van een gedelegeerde handeling traceerbaar zijn”.

Daarin zijn zij ruimschoots geslaagd. Het online register biedt de mogelijkheid elke gedelegeerde handeling op te zoeken en het besluitvormingsproces te volgen in het gehele proces, vanaf de planning door de Europese Commissie tot de bekendmaking in het Publicatieblad. Gebruikers kunnen zich abonneren en voor bepaalde gedelegeerde handelingen updates ontvangen.

Gedelegeerde handelingen

Het register vergroot aldus het inzicht in de besluitvormingsprocedures van gedelegeerde handelingen. Bij gedelegeerde handelingen gaat het om de vaststelling van regels ter aanvulling of wijziging van niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling ( art. 290 EU-Werkingsverdrag). Het is een vorm van secundaire wetgeving die bijvoorbeeld wordt gebruikt om technische voorschriften in wetgeving te actualiseren. Bij de totstandkoming van gedelegeerde handelingen raadpleegt de Commissie experts. Het Europees Parlement en de Raad beschikken ieder over de bevoegdheid om binnen een bepaalde termijn bezwaar aan te tekenen tegen een gedelegeerde handeling. Daarnaast kunnen zij elk voor zich, of samen, besluiten de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie in te trekken. Lees meer op de pagina over delegatie.

Meer info: