Nieuwe voorgestelde EU-wetgeving moet ontbossing en de aantasting van bossen tegengaan

Contentverzamelaar

Nieuwe voorgestelde EU-wetgeving moet ontbossing en de aantasting van bossen tegengaan

EU-burgers zijn volgens de Commissie grote afnemers van goederen die met ontbossing en de aantasting van bossen in verband worden gebracht. Op grond van de nieuwe verordening moeten EU-bedrijven aan verplichte zorgvuldigheidsregels voldoen wanneer zij dergelijke goederen in de EU in de handel willen brengen. Het doel van die zorgvuldigheidsregels is om alleen goederen op de EU-markt toe te laten die niet bijdragen aan ontbossing of de aantasting van bossen.

Het gaat om het voorstel van de Commissie betreffende het op de markt van de EU aanbieden en de uitvoer uit de EU van bepaalde goederen en producten die verband houden met ontbossing en aantasting van de bossen en tot intrekking van verordening 995/2010. Het voorstel is op 17 november 2021 gepresenteerd.

Achtergrond

Ontbossing en de aantasting van bossen vinden volgens de Europese Commissie plaats in een alarmerend tempo. De belangrijkste oorzaak van ontbossing en de aantasting van bossen is de uitbreiding van de landbouwgrond voor de productie van basisproducten zoals vee, hout, palmolie, soja, cacao of koffie.

De EU is een belangrijke consument van goederen die met ontbossing en de aantasting van bossen in verband worden gebracht. Op EU-niveau zijn op dit moment echter geen specifieke en doeltreffende regels vastgesteld om de bijdrage van de EU aan ontbossing en de aantasting van bossen te verminderen. Daarom heeft de Europese Commissie op 17 november 2021 een voorstel voor een nieuwe verordening inzake ontbossing en de aantasting van bossen vastgesteld. Het doel van de nieuwe verordening is om de ontbossing en de aantasting van bossen die door consumptie en productie in de EU worden veroorzaakt, tegen te gaan.

Het wetgevingsvoorstel werd voor het eerst aangekondigd in de mededeling van de Commissie inzake de bescherming en het herstel van de bossen wereldwijd (2019). Daarnaast werd de aankondiging van het wetgevingsvoorstel ook benoemd in de Europese Green Deal, de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 (2020) en de van-boer-tot-bord-strategie van de EU (2020).

Het Commissievoorstel

De nieuwe voorgestelde regels moeten ervoor zorgen dat de producten die EU-burgers op de EU-markt kopen, gebruiken en consumeren niet bijdragen tot de wereldwijde ontbossing en de aantasting van bossen.

Het Commissievoorstel gaat uit van verplichte zorgvuldigheidsregels voor bedrijven die bepaalde producten in de EU in de handel willen brengen, met als doel ervoor te zorgen dat alleen ontbossingsvrije en legale producten op de EU-markt worden toegelaten. De Commissie zal een benchmarkingssysteem hanteren om landen te beoordelen ten aanzien van het risico op ontbossing en de aantasting van bossen als gevolg van onder het toepassingsgebied van de nieuwe verordening vallende producten.

Ook zal de Commissie de dialoog met andere grote consumerende landen intensiveren en multilateraal samenwerken om de inspanningen te bundelen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Milieu
  • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert nieuwe strategie om bossen in de EU te beschermen (29 juli 2021)
  • Factsheet over het Commissievoorstel