Onderzoek van de Europese Rekenkamer wijst uit dat Frontex het beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie onvoldoende ondersteunt

Contentverzamelaar

Onderzoek van de Europese Rekenkamer wijst uit dat Frontex het beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie onvoldoende ondersteunt
De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering door Frontex van zijn taken en bevoegdheden op het gebied van het beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie. De Europese Rekenkamer stelt vast dat de steun die Frontex de lidstaten op dit gebied biedt, onvoldoende doeltreffend is en doet een aantal aanbevelingen om dit te verbeteren.

Het gaat om het speciaal verslag “Ondersteuning van het beheer van de buitengrenzen door Frontex: tot nog toe onvoldoende doeltreffend.”

Achtergrond

Frontex is opgericht om – samen met de EU-lidstaten en geassocieerde landen van het Schengengebied (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) - verantwoordelijkheid te dragen voor het toezicht op en het beheer van de buitengrenzen van de Europese Unie. Hiertoe zijn aan Frontex een aantal taken en bevoegdheden opgedragen, welke betrekking hebben op onder meer de volgende activiteiten:

  • Het monitoren van de situatie aan de buitengrenzen van de EU;
  • Het doen van risico-analyses en het maken van kwetsbaarheidsbeoordelingen van lidstaten;
  • Coördinatie van gezamenlijke operaties en grensinterventies;
  • Lidstaten bijstaan bij de uitvoering van terugkeeroperaties.

De Europese Rekenkamer onderzoekt in het speciale verslag in hoeverre de genoemde activiteiten van Frontex doeltreffend bijdragen aan de uitvoering van het Europees geïntegreerd grensbeheer. De onderzoeksperiode loopt tussen eind 2016, toen de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2016/1624 (niet meer van kracht) Frontex nieuwe verantwoordelijkheden gaf, en februari 2020. Eén van de deelvragen van het rapport is daarom of Frontex zijn mandaat van 2016 op het gebied van de bestrijding van illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit vervult. Daarnaast heeft de Europese Rekenkamer onderzocht in hoeverre Frontex klaar is om het nieuwe mandaat, dat in 2019 bij Verordening (EU) 2019/1896 is ingevoerd, met succes te vervullen.

Bevindingen

Het rapport gaat allereerst in op de vervulling door Frontex van zijn mandaat uit 2016 op het gebied van de bestrijding van illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit. De bevindingen op deze punten zijn onder meer dat:

  • De informatie-uitwisseling tussen Frontex en de nationale autoriteiten tekortkomingen kent;
  • De activiteiten van Frontex de lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden onvoldoende ondersteunen bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en illegale immigratie. Dit hing onder meer samen met gebrekkige beschikbaarheid van gegevens;
  • In de communicatie door Frontex over zijn activiteiten ontbreekt informatie over de impact en resultaten die met deze activiteiten worden bereikt.

Tot slot gaat het rapport nog in op de vraag of Frontex klaar is om zijn mandaat van 2019 uit te voeren. De Europese Rekenkamer komt hierbij tot de conclusie dat dit nog niet het geval is. Dit omdat Frontex in de onderzoeksperiode wat betreft de vervulling van zijn personele behoeften nog niet volledig voldeed aan het mandaat van 2016. Daarnaast bestaat onzekerheid over de impact van de voorziene (personele) groei van Frontex onder het nieuwe mandaat. Tot slot wijst de Europese Rekenkamer op het risico dat Frontex zijn activiteiten niet kan ontwikkelen vanwege gebrekkige informatie-uitwisseling.

Aanbevelingen

Om de in het rapport geïdentificeerde gebreken weg te nemen doet de Europese Rekenkamer een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen hebben onder meer betrekking op:

  • Verbetering van de informatie-uitwisseling;
  • Het bijwerken van het risicoanalysemodel van Frontex en het hierbij zorgdragen voor betere toegang tot relevante gegevens;
  • Verdere ontwikkeling van de kwetsbaarheidsbeoordeling en verbetering van de operationele respons.

Meer informatie: