Politiek akkoord bereikt over een krachtiger mandaat voor Europees Centrum ziektepreventie en verspreiding

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over een krachtiger mandaat voor Europees Centrum ziektepreventie en verspreiding

Een herzien en sterker mandaat voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) moet zorgen voor betere controle op epidemieën, vroegtijdige waarschuwing en betere respons. Dat is de kern van het politieke akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement dat tot stand gekomen is.

Achtergrond
Het EDCD is een EU-agentschap dat de Europese Unie en de lidstaten ondersteunt bij de bestrijding van besmettelijke ziekten, onder meer door middel van informatievoorziening en advies.

Het voorstel van de Europese Commissie dat aan de basis ligt van het nu tussen de Raad en Europees Parlement gesloten politiek akkoord maakt onderdeel uit van het algemene voorstel van de Europese Commissie uit 2020 betreffende Mededeling over het bouwen aan een Europese Gezondheidsunie (COM/2020/724). De gezondheidsunie moet de lessen weerspiegelen die de uit COVID-19 zijn getrokken.

Het politieke akkoord tussen de Raad en het Parlement is een weergave van de gedeelde doelstelling om het EDCD te versterken en om de Europese gezondheidsunie verder in te richten. Het politiek akkoord van eind november betreft het voorstel van de Europese Commissie (van eind 2020) voor een verordening tot wijziging van verordening 851/2004 tot oprichting van het EDCD. Dit voorstel moet eerst nog door zowel de Raad als het Parlement worden goedgekeurd alvorens zij in werking kan treden en de regeling van het nieuwe mandaat in kan gaan.

Een sterker mandaat voor EDCD via een EU-taskforce
Het vernieuwde mandaat voor het EDCD versterkt dit agentschap via de oprichting van een EU-taskforce voor gezondheid. Deze taskforce moet lokale reacties op de uitbraak van ziektes ondersteunen. Ook moet deze taskforce expertise bieden, met name gericht op het uitwerken van plannen die overheden opstellen om de uitbraak van ziektes tegen te gaan. Het EDCD zal ook digitale platforms ontwikkelen ten behoeve van de controle op epidemische ziektes.

Naast deze taken moet het nieuwe mandaat voor het EDCD ook voorzien in een betere afstemming met de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Zo moet een grotere samenhang tussen enerzijds acties en adviezen van de WHO en anderzijds die van het EDCD tot stand komen. Ook beoogt het nieuwe voorstel de regels omtrent gegevensbescherming te versterken. Gegevens mogen alleen worden bewaard wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het EDCD om haar taken uit te kunnen voeren.

Meer informatie

  • Persbericht Europese Commissie
  • ECER-dossier: Volksgezondheid
  • ECER-bericht: Europese Commissie presenteert aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken (6 november 2020)
  • ECER-bericht: Nieuwe EU-autoriteit moet zorgen voor een betere respons en paraatheid van de EU in noodsituaties op gezondheidsgebied (21 september 2021)