Raad neemt conclusies aan over ERK rapport over Europees aanbesteden

Contentverzamelaar

Raad neemt conclusies aan over ERK rapport over Europees aanbesteden

De raadsconclusies zijn een reactie op het eerder gepubliceerde rapport van de Europese Rekenkamer waarin knelpunten en aanbevelingen zijn opgenomen over de gunning van overheidsopdrachten in de EU. De raadsconclusies bevelen onder meer verdere professionalisering en de lancering van een EU-breed strategisch actieplan voor overheidsopdrachten in de EU aan.

De ministers van de EU-lidstaten hebben op 24 mei 2024 Raadsconclusies aangenomen over het begin december 2023 gepubliceerde speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) over overheidsopdrachten in de EU (zie ook dit ECER-bericht).
De Raadconclusies, weergegeven in een document getiteld “Verbetering van de eerlijke en doeltreffende mededinging bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, goederen en diensten in de EU”, weerspiegelen de reactie van de ministers van Concurrentievermogen op het ERK-verslag en stellen voor een EU-breed strategisch actieplan voor overheidsopdrachten te lanceren als een van de prioriteiten voor het volgende mandaat van de Europese Commissie.

Achtergrond
Het speciaal verslag van de ERK van december 2023 met de titel “Overheidsopdrachten in de EU: minder concurrentie bij de gunning van opdrachten voor werken, goederen en diensten in de 10 jaar tot 2021” uit kritiek op de afnemende concurrentie bij overheidsopdrachten in de afgelopen tien jaar, met name gezien het grote aandeel van onderhandse gunningen in sommige lidstaten en procedures met één enkele inschrijver. De Europese Rekenkamer benadrukt ook het lage aandeel van aan kmo's gegunde opdrachten en een onvoldoende gebruik van strategische overheidsopdrachten. Andere gesignaleerde tekortkomingen betreffen het lage niveau van rechtstreekse grensoverschrijdende aanbestedingen en het gebrek aan toezicht op de markt voor overheidsopdrachten door de Commissie en de lidstaten.

Raadsconclusies
De conclusies verwelkomen het verslag en de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer. De ministers roepen op tot stroomlijning en verbetering van de regels voor overheidsopdrachten en tot een grondige analyse van het bestaande rechtskader. Het belang van de beschikbaarheid van hoogwaardige gegevens en geavanceerde instrumenten om informatie te verstrekken over overheidsopdrachten in de EU wordt onderstreept. De conclusies bevelen aan om belanghebbenden te raadplegen, beste praktijken te bevorderen, professionalisering te garanderen en een EU-breed strategisch actieplan voor overheidsopdrachten in de EU te lanceren.

Meer informatie:
Persbericht Raad
ECER-dossier: Aanbestedingen