Raad neemt nieuwe regels voor belastingtransparantie in crypto-activa-industrie aan

Contentverzamelaar

Raad neemt nieuwe regels voor belastingtransparantie in crypto-activa-industrie aan

De aangenomen vernieuwde DAC 8-richtlijn zal lidstaten helpen om belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking op te sporen en te bestrijden. Dit door alle in de EU gevestigde aanbieders van crypto-activa, ongeacht hun omvang, te verplichten transacties van in de EU gevestigde klanten te melden. Het toepassingsgebied van de richtlijn is uitgebreid met rapportageverplichtingen voor financiële instellingen met betrekking tot elektronisch geld en digitale valuta's van centrale banken, evenals de automatische uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende voorafgaande belastingverrekeningen die door particulieren worden gebruikt.

Het gaat om de op 17 oktober 2023 door de EU-ministers van Financiën in de Raad aangenomen vernieuwde richtlijn met regels voor fiscale transparantie voor alle in de EU gevestigde aanbieders van crypto-activa. Zie ook dit ECER-bericht over het politiek akkoord in mei 2023 over dit richtlijnvoorstel.

De nieuwe regels (zie hier de tekstversie uit september 2023) betreffen een update van de bestaande Administratieve Samenwerkingsrichtlijn (DAC 8-richtlijn (2011/16/EU). Zij vormen een aanvulling op de Crypto-Asset Markets Regulation (MiCA-Verordening) uit juni 2023 (zie ook dit ECER-bericht) en de Transfer of Funds Regulation (TFR-Verordening), en voldoen volledig aan het OESO-initiatief voor het rapportagekader voor crypto-activa.

De vernieuwde DAC 8-richtlijn werd unaniem door de lidstaten in de Raad aangenomen. De nieuwe richtlijn zal op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het EU-Publicatieblad (24 oktober 2023) in werking treden.

De vernieuwde DAC 8 richtlijn
In december 2022 presenteerde de Europese Commissie al een wijzigingsvoorstel voor de nieuwe DAC 8-richtlijn (zie hier link naar het persbericht van de Commissie over het voorstel). De belangrijkste elementen van het voorstel betreffen:

  • het toepassingsgebied van de automatische uitwisseling wordt uitgebreid: aanbieders van cryptoactiva­diensten zullen inlichtingen moeten rapporteren over transacties in cryptoactiva en elektronisch geld. De uitbreiding van de administratieve samenwerking op dit nieuwe gebied moet lidstaten helpen de uitdagingen van de digitalisering van de economie aan te pakken. De bepalingen van de DAC 8 inzake due diligence, rapportage­verplichtingen en andere regels voor rapporterende aanbieders van cryptoactiva­diensten moeten aansluiten bij het rapportagekader voor cryptoactiva (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF) en bij een reeks wijzigingen van de gemeenschappelijke rapportagestandaard (Common Reporting Standard (CRS)), die de OESO heeft opgesteld;
  • het toepassingsgebied van de regels inzake voor de belastingen relevante inlichtingen wordt uitgebreid: er worden bepalingen in opgenomen over de uitwisseling van voorafgaande grensoverschrijdende rulings voor vermogende individuen, alsook bepalingen over de automatische uitwisseling van inlichtingen over dividenden zonder bewaarneming en soortgelijke inkomsten. Dit om het risico op belastingontduiking, -ontwijking en -fraude te verminderen;
  • een aantal andere bestaande bepalingen van de DAC wordt gewijzigd. Zo tracht het voorstel de regels inzake de rapportage en mededeling van het fiscaal identificatie­nummer (FIN) te verbeteren, om het voor de belastingautoriteiten gemakkelijker te maken de belastingplichtigen te identificeren en de daarmee verband houdende belastingen correct te beoordelen. Ook de bepalingen over de sancties die de lidstaten moeten opleggen aan personen die de nationale wetgeving inzake DAC-rapportage­verplichtingen niet naleven, worden gewijzigd.

Samen met de MiCA-verordening en geactualiseerde antiwitwasregels beoogt de richtlijn een uitgebreid en transparant wetgevingskader voor de EU te bieden, dat resulteert in rechtszekerheid, eerlijke belastingheffing en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie (FR)
Persbericht Raad

ECER-dossier : Belastingen
ECER-bericht :
Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstellen om de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken (27 juli 2021)