Uitvoeringsverordening over de Foreign Subsidies Regulation (FSR) vastgesteld

Contentverzamelaar

Uitvoeringsverordening over de Foreign Subsidies Regulation (FSR) vastgesteld

De uitvoeringsverordening verduidelijkt de procedurele aspecten van de toepassing van de FSR-verordening. De uitvoeringsverordening bevat ook de aanmeldingsformulieren die ingevolge de FSR moeten worden gebruikt voor het melden van concentraties met buitenlandse financiële bijdragen en voor buitenlandse financiële bijdragen in openbare aanbestedingsprocedures.

Het gaat om de op 10 juli 2023 door de Europese Commissie vastgestelde Uitvoeringsverordening (EU 2023/1441) met regels voor de uitvoering van de eerder vastgestelde verordening buitenlandse subsidies (FSR-verordening EU 2022/2560) (zie ook dit ECER-bericht). Tegelijk werd ook een nog op 12 juli aangevulde Q&A met nadere uitleg over de toepassing van de FSR-verordening uitgebracht en is algemene informatie over de FSR-verordening op de website van de Europese Commissie te vinden.

Met de FSR-verordening kan de Commissie financiële bijdragen van niet-EU-landen aan bedrijven die in de EU actief zijn, onderzoeken en zo nodig de verstorende effecten ervan wegnemen. De FSR-verordening geeft de Commissie het recht om procedureregels vast te stellen voor de handhaving van de verordening.

De FSR-verordening is op 12 januari 2023 in werking getreden en wordt per 12 juli 2023 van toepassing. Vanaf 12 oktober 2023 moeten ondernemingen concentraties en deelname aan openbare aanbestedingsprocedures met buitenlandse financiële bijdragen boven bepaalde aanmeldingsdrempels aanmelden.

De uitvoeringsverordening
In de vastgestelde uitvoeringsverordening is rekening gehouden met de feedback die is ontvangen tijdens de consultatie van begin 2023, met name met het verzoek om de administratieve lasten in verband met aanmeldingen te beperken.

De FSR-verordening bepaalt dat ondernemingen verplicht zijn kennis te geven van:

  • concentraties waarbij de overgenomen onderneming, een van de fuserende partijen of de gemeenschappelijke onderneming in de Unie is gevestigd en een EU-omzet van ten minste 500 miljoen euro genereert en waarbij de partijen bij de transactie in totaal ten minste 50 miljoen euro aan buitenlandse financiële bijdragen tijdens de afgelopen drie jaar hebben ontvangen;
  • buitenlandse financiële bijdragen aan openbare aanbestedingsprocedures, waarbij de geraamde waarde van de opdracht ten minste 250 miljoen euro bedraagt en de inschrijving een totale buitenlandse financiële bijdrage van ten minste 4 miljoen euro per derde land tijdens de afgelopen drie jaar omvat.

In de uitvoeringsverordening, en met name de aanmeldingsformulieren, staan de rapportageverplichtingen van aanmeldende partijen beschreven, zoals de informatie die in de aanmeldingsformulieren voor concentraties en openbare aanbestedingsprocedures moet worden opgenomen (zie hierover ook de Q&A van 10 juli, bijlage I bij de uitvoeringsverordening voor de formulieren voor concentraties en bijlage II voor de formulieren voor aanbestedingsprocedures).

Zo moeten ondernemingen voor concentraties het volgende rapporteren:

-voor buitenlandse financiële bijdragen die volgens de FSR-verordening het meeste risico geven op verstoring van de interne markt (zoals bijdragen aan noodlijdende ondernemingen, bijdragen die rechtstreeks een concentratie of onbeperkte garanties faciliteren, ook wel “financiële bijdragen uit hoofde van artikel 5” genoemd): gedetailleerde informatie over alle financiële bijdragen van ten minste 1 miljoen euro die in de afgelopen drie jaar aan de partijen bij de transactie zijn verstrekt;

-voor alle andere buitenlandse financiële bijdragen: een overzicht van de financiële bijdragen van ten minste 1 miljoen euro die in de afgelopen drie jaar aan de aanmeldende partij(en) zijn verstrekt en uitsluitend met betrekking tot de landen die de partijen bij de transactie gedurende de drie jaar vóór de concentratie ten minste 45 miljoen euro hebben verstrekt, op enkele uitzonderingen na.

En voor buitenlandse financiële bijdragen aan openbare aanbestedingsprocedures moeten ondernemingen het volgende rapporteren:

-voor buitenlandse financiële bijdragen: gedetailleerde informatie over alle onder artikel 5 vallende financiële bijdragen van ten minste 1 miljoen euro die in de drie jaar voorafgaand aan de aanmelding aan de aanmeldende partij(en) zijn verstrekt;

-voor alle andere buitenlandse financiële bijdragen: een overzicht van de financiële bijdragen aan de aanmeldende partij(en) van ten minste 1 miljoen euro en uitsluitend met betrekking tot de landen die elk van de aanmeldende partijen ten minste 4 miljoen euro per land in de drie jaar voorafgaand aan de aanmelding hebben verstrekt.

Verder bevat de uitvoeringsverordening nadere regels over:

  • de procedure voor de aanmelding bij de Commissie van concentraties en van deelname aan openbare aanbestedingen met buitenlandse financiële bijdragen;
  • het onderzoeksproces van de Commissie, inclusief de procedures die ondernemingen moeten volgen om verbintenissen in te dienen in reactie op eventuele bezwaren van de Commissie;
  • de procedurele rechten van de partijen wat betreft de bescherming van vertrouwelijke informatie, toegang tot dossiers en de indiening van opmerkingen;
  • de berekening en opschorting van termijnen voor het verstrekken van informatie en het indienen van verbintenissen;
  • de toezending en ondertekening van documenten door de aanmeldende partijen aan de Commissie via digitale middelen, indien van toepassing.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier – Handelspolitiek – Non-tarifaire belemmeringen