Vaststelling van sectorspecifieke standaarden voor duurzaamheids-rapportage met twee jaar uitgesteld

Contentverzamelaar

Vaststelling van sectorspecifieke standaarden voor duurzaamheids-rapportage met twee jaar uitgesteld

Door een nieuwe EU-richtlijn krijgen bedrijven langer de tijd om zich voor te bereiden op de sectorspecifieke Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage. De richtlijn maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen om de rapportageverplichtingen voor bedrijven te rationaliseren.

De jaarrekeningrichtlijn (Richtlijn 2013/34), zoals gewijzigd door de richtlijn duurzaamheidsrapportage ondernemingen (Richtlijn 2022/2464, CSRD), schrijft voor dat grote ondernemingen en beursgenoteerde kmo’s, alsmede moederondernemingen van grote groepen, in een specifiek deel van hun bestuursverslag de informatie moeten opnemen die nodig is om inzicht te krijgen in de effecten van de onderneming op duurzaamheidskwesties, samen met de informatie die nodig is om inzicht te krijgen in de wijze waarop duurzaamheidskwesties van invloed zijn op de ontwikkeling, prestaties en positie van de onderneming.

Op 31 juli 2023 nam de Commissie voor het eerst horizontale standaarden en standaarden voor alle aspecten die te maken hebben met duurzaamheid aan om deze verslaglegging te vergemakkelijken (Gedelegeerde verordening 2023/2772). Er volgen ook nog sectorspecifieke standaarden en standaarden voor bedrijven uit derde landen met een omzet van meer dan 150 miljoen euro in de EU en minimaal 1 dochteronderneming of filiaal in de EU. Al deze nieuwe standaarden stonden gepland voor 30 juni 2024.

Op 17 oktober 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn om de vaststelling van deze nieuwe standaarden uit te stellen tot 30 juni 2026. Na onderhandelingen over het voorstel is de richtlijn door de Raad en het Europees Parlement aangenomen, en op 8 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Richtlijn 2024/1306). De nieuwe richtlijn geeft bedrijven de ruimte om zich te richten op de invoering van de eerste reeks standaarden. Ook is er meer tijd om de sectorspecifieke standaarden en de standaarden voor bepaalde bedrijven buiten de EU op te stellen. De voorziene ingangsdatum voor deze laatste reeks standaarden, voor bedrijven uit derde landen, blijft het begrotingsjaar 2028, zoals bepaald in de richtlijn duurzaamheidsrapportage ondernemingen (CSRD).

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Duurzaamheidsrapportage
  • ECER-bericht - EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD) gepubliceerd in EU-Publicatieblad (21 december 2022)
  • Persbericht van de Raad