Voorlopig akkoord over Europese Klimaatwet bereikt

Contentverzamelaar

Voorlopig akkoord over Europese Klimaatwet bereikt

Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese klimaatwet. Hiermee wordt de politieke verbintenis van de Europese Unie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden ook een wettelijke verbintenis.

De Europese klimaatwet is één van de belangrijkste elementen van de Europese Green Deal. De toezegging van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en de tussentijdse doelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 procent te verlagen in vergelijking met 1990 worden met de klimaatwet in wetgeving vastgelegd.

In maart 2020 diende de Commissie haar  voorstel voor een Europese klimaatwet (COM (2020) 80) in. Dit voorstel werd in september 2020 gewijzigd (COM (2020) 563). Nadat het Europees Parlement en de Raad hun goedkeuring hebben verleend aan het voorlopige akkoord zal de Europese klimaatwet bekend worden gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

Het akkoord

Behalve de bijdrage die het akkoord levert aan de doelstellingen van de Europese Unie tot het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050, versterkt het akkoord ook het Europees kader voor klimaatactie. Dit komt doordat het de volgende elementen bevat:

  • een ambitieuze klimaatdoelstelling om de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 % te verlagen in vergelijking met 1990, met duidelijkheid over de bijdrage van emissie verlagingen en -verwijderingen;
  • erkenning van de noodzaak om de koolstofput van de EU te versterken door de EU-verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (2018/841) ambitieuzer te maken. De Commissie zal hiervoor in juni 2021 voorstellen doen;
  • een proces om een klimaatdoelstelling voor 2040 vast te stellen, rekening houdend met een door de Commissie te publiceren indicatieve begroting voor broeikasgassen voor de periode 2030-2050;
  • een verbintenis voor negatieve emissies na 2050;
  • de oprichting van een Europese wetenschappelijke adviesraad inzake klimaatverandering, die onafhankelijk wetenschappelijk advies zal geven;
  • strengere bepalingen inzake de aanpassing aan de klimaatverandering;
  • sterke samenhang met de doelstelling van klimaatneutraliteit in alle beleidsmaatregelen van de EU;
  • een toezegging om, samen met de desbetreffende sectoren, sectorspecifieke stappenplannen op te stellen om verschillende sectoren van de economie op weg naar klimaatneutraliteit te helpen.

Meer informatie