Voorstel van de Commissie voor een Europese gehandicaptenkaart en Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

Contentverzamelaar

Voorstel van de Commissie voor een Europese gehandicaptenkaart en Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

Met het voorstel van de Commissie wordt een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart ingevoerd en wordt de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeterd. Beide kaarten zullen in de hele EU worden erkend. Om de naleving van de voorgestelde regels te waarborgen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap, hun vertegenwoordigende organisaties en bevoegde overheidsinstanties zo nodig in actie kunnen komen op grond van het nationale recht.

Achtergrond

De Europese pijler van sociale rechten (2017) bepaalt dat iedereen, ongeacht een handicap, recht heeft op gelijke behandeling en gelijke kansen met betrekking tot de toegang tot goederen en diensten die beschikbaar zijn voor het publiek (principe 3). Daarnaast erkent de Europese pijler van sociale rechten dat personen met een handicap recht hebben op diensten die hen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving (principe 17). Het actieplan van de Europese pijler van sociale rechten (2021) verwijst naar belangrijke barrières waarmee personen met een handicap nog steeds worden geconfronteerd. Die barrières worden verder geadresseerd in de EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 (hierna: de strategie)

In de strategie kondigde de Commissie aan dat zij tegen eind 2023 een Europese gehandicaptenkaart zou invoeren die in alle EU-lidstaten moet worden erkend. De Commissie gaf aan dat daarbij zou worden voortgebouwd op de ervaringen van het lopende proefproject met de Europese gehandicaptenkaart in acht EU-lidstaten en op de EU-parkeerkaart voor gehandicapten. Op 6 september 2023 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn tot instelling van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap.

Voorstel van de Commissie

Met het voorstel van de Commissie wordt een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart ingevoerd en wordt de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeterd. Beide kaarten zullen in de hele EU worden erkend.

De Europese gehandicaptenkaart zal dienen als een erkend bewijs van handicap in de hele EU en zal gelijke toegang bieden tot speciale voorwaarden en een voorkeursbehandeling in openbare en particuliere diensten, zoals vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra of pretparken. De kaart wordt afgegeven door de nationale bevoegde autoriteiten en vormt een aanvulling op de bestaande nationale kaarten of certificaten.

De voorgestelde verbeteringen van de huidige Europese parkeerkaart zullen personen met een handicap toegang geven tot dezelfde parkeerrechten die in een andere lidstaat beschikbaar zijn. De kaart krijgt een bindend gemeenschappelijk formaat dat de nationale parkeerkaarten voor personen met een handicap vervangt en in de hele EU zal worden erkend.

Om het gebruiksgemak te bevorderen en de administratieve lasten te verminderen, zal de voorgestelde richtlijn de lidstaten ertoe verplichten:

  • De kaarten zowel in fysieke als in digitale vorm te verstrekken;
  • De voorwaarden en regels voor de afgifte of intrekking van de kaarten openbaar te maken in een toegankelijke vorm;
  • Ervoor te zorgen dat dienstverleners informatie over bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandeling voor personen met een handicap in toegankelijke vorm aanbieden.

Om de naleving te waarborgen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap, hun vertegenwoordigende organisaties en bevoegde overheidsinstanties zo nodig in actie kunnen komen op grond van het nationale recht. Na de vaststelling van de richtlijn in nationaal recht wordt van de lidstaten verwacht dat zij boetes en corrigerende maatregelen opleggen in geval van schendingen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Gelijke kansen
  • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert strategie voor de rechten van personen met een handicap (9 maart 2021)
  • Persbericht van de Europese Commissie