Europese Commissie presenteert strategie voor de rechten van personen met een handicap

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert strategie voor de rechten van personen met een handicap

De op 3 maart gepresenteerde gehandicaptenstrategie van de Europese Commissie omvat actieplannen om ervoor te zorgen dat gehandicapten eenvoudiger gebruik kunnen maken van hun recht van vrij verkeer en verblijf binnen de EU en dat de deelname van gehandicapten aan nationale en Europese verkiezingen wordt vereenvoudigd. Daarnaast wil de Commissie gehandicapten beschermen tegen discriminatie en geweld en ervoor zorgen dat gehandicapten zelfstandig kunnen wonen en een zelfstandig leven kunnen leiden.

Dit alles volgt uit de Mededeling van de Commissie inzake de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 van 3 maart 2021.

Achtergrond

Gelijkheid en non-discriminatie zijn belangrijke rechten in de EU, die onder meer zijn verankerd in artikel 2 EU-Verdrag . Artikel 21 EU-Handvest van de grondrechten (hierna: EU-Handvest) bepaalt dat elke vorm van discriminatie op grond van een handicap verboden is. Daarnaast voorziet artikel 19 EU-Werkingsverdrag in de mogelijkheid voor de EU om passende maatregelen vast te stellen om discriminatie op grond van een handicap te bestrijden.

De Europese Commissie benadrukt in haar strategie dat de afgelopen decennia op het gebied van de toegang van gehandicapten tot de gezondheidszorg, het onderwijs, werkgelegenheid en recreatieve activiteiten vooruitgang is geboekt. Ook op het gebied van de deelname van gehandicapten aan het politieke leven zijn goede stappen gezet. Toch blijven er volgens de Commissie nog obstakels voor gehandicapten bestaan om op dezelfde manier als niet-gehandicapten deel te nemen aan de maatschappij. Om ook de resterende obstakels aan te pakken presenteerde de Commissie op 3 maart 2021 de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030.

De nieuwe strategie van de Commissie bouwt voort op de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 . Daarnaast ondersteunt de nieuwe strategie de uitvoering door de EU en haar lidstaten van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006) .

Acties

De strategie voor de rechten van personen met een handicap bevat een aantal gerichte acties rond drie hoofdpijlers. Hieronder worden enkele kernacties met betrekking tot deze drie hoofdpijlers toegelicht

1 Het uitoefenen van de EU-burgerschapsrechten

1.1 Recht van vrij verkeer en verblijf

Personen met een handicap kunnen volgens de Commissie moeilijkheden ondervinden om hun handicapstatus in een andere EU-lidstaat erkend te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat gehandicapten te maken krijgen met belemmeringen bij de toegang tot bepaalde diensten in de gastlidstaat, zoals tolken en uitkeringen voor personen met een handicap. De Commissie zal daarom eind 2023 met een voorstel komen om een Europese gehandicaptenkaart in te voeren. Deze Europese gehandicaptenkaart zal bijdragen aan een betere erkenning van de handicapstatus binnen de EU.

1.2. Deelname aan nationale en Europese verkiezingen

De Europese Commissie wil in 2023 in samenwerking met de EU-lidstaten een gids van goede verkiezingspraktijken voor de deelname van gehandicapten aan de verkiezingen ontwikkelen.

2 Zelfstandig wonen en zelfstandig leven

2.1. Zelfstandig wonen

Volgens de Commissie vereist het zelfstandig wonen van gehandicapten de toegang tot een combinatie van kwalitatieve, toegankelijke, persoonsgerichte en betaalbare gemeenschapsdiensten, zoals persoonlijke assistentie, medische zorg en interventies van maatschappelijk werkers waardoor de dagelijkse activiteiten van gehandicapten worden vergemakkelijkt. De Commissie zal uiterlijk in 2023 richtsnoeren presenteren met aanbevelingen op het gebied van zelfstandig wonen.

2.2. Zelfstandig leven

Werk is van essentieel belang voor gehandicapten om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Door het hebben van werk worden gehandicapten volgens de Commissie economisch afhankelijk en nemen zij deel aan de maatschappij (sociale inclusie). In 2022 zal de Commissie een pakket voorstellen presenteren om de participatie van gehandicapten op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit pakket voorstellen zal onder meer gericht zijn op de herintegratie van gehandicapten na een ziekte of ongeval, het tegengaan van stereotypering bij de werving van personeel en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van gehandicapten op het werk.

3 Gelijke toegang en non-discriminatie

De Europese Commissie benadrukt in haar strategie dat gehandicapten recht op bescherming hebben tegen elke vorm van discriminatie en geweld. Daarnaast stelt de Commissie onder meer de volgende acties voor:

  • Verbetering van de toegang van gehandicapten tot de rechter en de rechtsbescherming, onder meer door het ondersteunen en beschermen van kwetsbare personen - zoals gehandicapten - die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf;
  • Gelijke toegang voor gehandicapten tot sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs en goederen en diensten (met inbegrip van huisvesting);
  • Verbetering van de toegang van gehandicapten tot kunst en cultuur, recreatie, vrijetijdsbesteding, sport en toerisme.

Uitvoering van de strategie

De Commissie zal een gehandicaptenplatform oprichten die nationale autoriteiten, organisaties van personen met een handicap en de Commissie zal samenbrengen om de uitvoering van de strategie te ondersteunen. Ook zal de Commissie in 2022 het Europese kenniscentrum AccessibleEU opzetten om een kennisbasis op te bouwen met informatie en good practices.

De tenuitvoerlegging van de strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030 moet bijdragen aan de totstandbrenging van de Unie van gelijkheid. In het kader van de totstandbrenging van die Unie van gelijkheid publiceerde de Commissie eerder al de LHBTIQ-strategie 2020-2025 , het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025 , de gendergelijkheidsstrategie 2020-2025 en het strategische kader voor de Roma .

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • ECER-dossier – Gelijke kansen
  • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert eerste strategie voor de gelijkheid van LHBTIQ’ers in de EU (20 november 2020)