Referendum

Referendum

Op deze pagina:

Aanloop naar het referendum

De Conservatieve Partij had in haar verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van het Lagerhuis op 7 mei 2015 opgenomen dat zij een in/uit-referendum wilde organiseren over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Bij de Lagerhuisverkiezingen verwierf de Conservatieve Partij een meerderheid van de zetels in het Lagerhuis. Vanwege de grote verkiezingswist beloofde premier David Cameron zijn belofte na te komen en een referendum te organiseren.

Het Lagerhuis nam op 28 mei 2015 de European Union Referendum Act 2015 aan. Deze wet maakte het mogelijk dat de regering een referendum kon organiseren. Het Hogerhuis ging op 14 december 2015 akkoord met de wet. In aanloop naar het referendum onderhandelde premier Cameron met de EU over nieuwe arrangementen ten gunste van het Verenigd Koninkrijk.

De staatshoofden en regeringsleiders hadden tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad op 18 en 19 februari 2016 afspraken gemaakt over nieuwe arrangementen ten gunste van het Verenigd Koninkrijk. Zie voor meer informatie over de gemaakte afspraken het ECER-bericht hierover.

Naar boven

Referendum

Het in/out-referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie werd gehouden op 23 juni 2016. Het referendum werd met 51,9% tegen 48,1% gewonnen door de partijen die uit de EU wilde stappen. Tijdens een informele bijeenkomst van de Europese Raad op 29 juni 2016 werd het volgende verklaard:

  • Totdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, blijft de EU-wetgeving van toepassing op en in het VK, zowel wat de rechten als wat de verplichtingen betreft.
  • De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU moet op ordelijke wijze worden georganiseerd. Artikel 50 EU-Verdrag vormt de rechtsgrondslag voor dit proces. Het is aan de Britse regering de Europese Raad in kennis te stellen van het voornemen van het VK om de EU te verlaten. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren. Er kunnen geen onderhandelingen van enigerlei aard worden gevoerd zolang deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden.
  • Zodra de kennisgeving is ontvangen, zal de Europese Raad richtsnoeren voor de onderhandelingen over een akkoord met het VK aannemen. In het verdere proces zullen de Europese Commissie en het Europees Parlement hun rol volledig spelen overeenkomstig de Verdragen.
  • In de toekomst hopen wij in het VK een hechte partner van de EU te vinden en wij zien ernaar uit dat het VK zijn intenties in dit verband uitspreekt. Elk akkoord dat met het VK als derde land wordt gesloten, zal gebaseerd moeten zijn op een evenwicht tussen rechten en verplichtingen. Toegang tot de interne markt vereist aanvaarding van alle vier de vrijheden (goederen, diensten, kapitaal en personen).

Als gevolg van de uitslag van het referendum zijn de afspraken over nieuwe arrangementen ten gunste van het VK, die op 18 en 19 februari 2016 waren vastgesteld, vervallen. Punt 4 van de conclusies van de Raad luidde namelijk: "Er wordt van uitgegaan dat de gemaakte afspraken ophouden te bestaan indien het resultaat van het referendum in het Verenigd Koninkrijk is dat dit land de Europese Unie verlaat." Het voortbestaan van de afspraken was dus afhankelijk gemaakt van "de uitslag" van het referendum, en niet van een officiële actie van de Britse regering

Meer info

  • Tijdlijn Europese Raad en Raad (website van de Raad)
  • Verklaring van de voorzitters van de Europese Raad, de Commissie en het Europees Parlement en het Nederlands voorzitterschap over de uitslag van het Britse referendum
  • Verklaring van de 27 EU-leiders na afloop van de informele bijeenkomst van 29 juni 2016

Naar boven