Toekomstige betrekkingen

Toekomstige betrekkingen

Op deze pagina:

Artikel 50, lid 2, tweede alinea, EU-Verdrag schrijft voor dat bij de onderhandelingen over de terugtrekking rekening moet worden gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen tussen de EU en in dit geval het VK. Over deze toekomstige betrekkingen moet een apart verdrag tussen de EU en het VK worden gesloten volgens de bepalingen van artikel 218 EU-Werkingsverdrag. De leiders van de overige 27 EU-lidstaten hebben verklaard dat elk akkoord dat met het VK als derde land wordt gesloten, gebaseerd zal moeten zijn op een evenwicht tussen rechten en verplichtingen. Voor de toegang tot de interne markt wordt aanvaarding van alle vier de vrijheden (goederen, diensten, kapitaal en personen) vereist.

2018

Richtsnoeren Europese Raad

De Europese Raad (artikel 50) heeft op 23 maart 2018 richtsnoeren vastgesteld voor de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK:

 • Richtsnoeren van de Europese Raad (artikel 50) inzake het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK
 • ECER-bericht: Principe-akkoord in groen, geel en wit en aanvullende richtsnoeren voor kader toekomstige relatie (26 maart 2018)
 • Kamerbrief over het verslag van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018 (30 maart 2018)

White Paper Britse overheid

De Britse overheid heeft op 12 juli 2018 een White Paper gepubliceerd over de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK:

 • White Paper concering the future relationship between the United Kingdom and the European Union (EN)
 • ECER-bericht: VK presenteert visie op toekomstige relatie met EU na Brexit (18 juli 2018)

2019

Politieke verklaring

Tegelijk met het terugtrekkingsakkoord is ook een politieke verklaring opgesteld. In deze politieke verklaring wordt het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK geschetst. Op een groot aantal onderwerpen is de richting van de toekomstige verdragsrelatie aangegeven. Beide partijen gaan zich ervoor inzetten dat die akkoorden voor zover mogelijk vanaf het eind van de overgangsperiode van toepassing zullen zijn (artikel 184 Terugtrekkingsakkoord). Daartoe zal de Raad zo snel mogelijk, na de terugtrekking, een mandaat vaststellen voor de onderhandelingen door de Commissie.

De Nederlandse inzet is door het kabinet aan beide kamers van de Staten-Generaal gestuurd. De Europese Commissie heeft Michiel Barnier tot hoofdonderhandelaar voor de toekomstige relatie met het VK benoemd. De Europese Raad zal waar nodig verdere algemene politieke sturing overeenkomen.

Tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad in zullen de Raad Algemene Zaken en het Coreper ervoor zorgen dat de onderhandelingen overeenkomstig de door de Europese Raad overeengekomen algemene standpunten en beginselen gevoerd worden. Ook controleren zij of de onderhandelingen worden gevoerd overeenkomstig het mandaat van de Raad. De Raad Algemene Zaken en het Coreper worden bijgestaan door een speciale Raadsgroep Verenigd Koninkrijk.

Waar nodig zullen de Raad Algemene Zaken en het Coreper verdere sturing bieden en daarbij ten volle rekening houden met zowel het belang van de EU als het doel een resultaat te behalen dat voor alle lidstaten rechtvaardig en billijk is en de belangen van de EU-burgers beschermt.

 • Politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (ook beschikbaar in het Engels)
 • Besluit 2020/121 betreffende de instelling van de Groep Verenigd Koninkrijk, voorgezeten door het secretariaat-generaal van de Raad en tot intrekking van Besluit 2017/900
 • Kamerbrief over de inzet van het kabinet bij de komende onderhandelingen (20 januari 2020)
 • Conclusies van de Europese Raad (artikel 50) van 13 december 2019
 • ECER-bericht: Europese Raad dringt aan op spoedige ratificatie en effectieve tenuitvoerlegging (16 december 2019)

2020

EU-mandaat tot onderhandelen

Op 3 februari 2020 deed de Europese Commissie een aanbeveling aan de Raad om de onderhandelingen te openen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. Dit partnerschap moet in de plaats komen van de overgangsregelingen uit het terugtrekkingsakkoord. Deze overgangsregelingen zijn, bij de huidige stand van zaken, slechts tot en met 31 december 2020 van kracht. Het Nederlandse kabinet heeft een brief over het conceptmandaat naar de beide kamers van de Staten-Generaal gestuurd.

 • Aanbeveling voor een besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland
 • ECER-bericht: Commissie presenteert ontwerp-mandaat voor nieuw partnerschap met het VK (4 februari 2020)
 • Kabinetsbrief over het ontwerp-mandaat (6 februari 2020)
 • Toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement tijdens het debat over het voorstel van de Commissie voor een mandaat voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het VK (EN) (11 februari 2020)
 • Verklaring van de Britse regering (3 maart 2020)
 • Voorbereidende discussies tussen de Europese Commissie en de lidstaten (januari 2020)
 • Gids voor de onderhandelingen: de EU en het VK - een nieuw partnerschap smeden

Op 25 februari 2020 heeft de Raad het mandaat voor de Commissie vastgesteld om onderhandelingen met het VK te openen over een nieuw partnerschap:

 • Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen
 • ECER-bericht: Raad geeft groen licht voor onderhandelingen EU-VK
 • ECER-bericht: Brexit tussenstand half december: nog geen akkoord (15 december 2020)

Britse inzet onderhandelingen

Op 27 februari 2020 heeft de Britse regering zijn inzet voor de onderhandelingen bekend gemaakt

 • Policy paper concerning our approach to the Future Relationship with the European Union