Grenscontroles

Grenscontroles

Artikel 67, lid 2, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU ervoor moet zorgen dat aan de binnengrenzen geen grenscontroles worden verricht en dat er tevens een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de buitengrenzen moet worden ontwikkeld. Dit beleid moet gebaseerd zijn op solidariteit tussen de lidstaten en moet tevens billijk zijn ten aanzien van onderdanen van derde landen.

Artikel 77 EU-Werkingsverdrag geeft uitvoering aan de algemene verplichting uit artikel 67, lid 2, EU-Werkingsverdrag. In dit subdossier wordt ingegaan op de maatregelen die de EU heeft genomen om uitwerking te geven aan artikel 77 EU-Werkingsverdrag. Het is daarbij van belang om te benadrukken dat het EU-recht de geografische afbakening van de grenzen van lidstaten onverlet laat (artikel 77, lid 4, EU-Werkingsverdrag).