Politiesamenwerking

Politiesamenwerking

Artikel 67, lid 3, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU een hoog niveau van veiligheid probeert te waarborgen, door middel van maatregelen inzake de coördinatie en samenwerking tussen de politiële autoriteiten.

Deze algemene verplichting is nader uitgewerkt in artikel 87 EU-Werkingsverdrag. Artikel 87, lid 1, EU-Werkingsverdrag bepaalt dat de EU een vorm van politiële samenwerking moet ontwikkelen waarbij de autoriteiten van de lidstaten betrokken zijn. Onder deze nationale autoriteiten worden de politie en de douane verstaan. Ook andere gespecialiseerde wetshandhavingsdiensten die belast zijn met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten moeten bij de politiële samenwerking binnen de EU worden betrokken.