Schone lucht

Schone lucht

Het EU-beleidskader voor schone lucht berust op drie pijlers. De eerste pijler bestaat uit de richtlijnen betreffende de luchtkwaliteit, waarin kwaliteitsnormen zijn vastgesteld voor de concentratieniveau's van 12 luchtverontreinigende stoffen (zie het ECER-dossier over luchtkwaliteit). De tweede pijler is de richtlijn inzake de beperking van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (de NEC-richtlijn), waarin voor elke lidstaat verbintenissen zijn vastgelegd om de emissies van belangrijke luchtverontreinigende stoffen en hun precursoren te beperken (zie het ECER-dossier over de nationale emissiereductieverbintenissen). De laatste pijler bestaat uit richtlijnen en verordeningen met emissienormen voor belangrijke bronnen van luchtverontreiniging, zoals wegvoertuigen, huishoudelijke verwarmingsinstallaties en industriële installaties (zie het ECER-dossier over emissienormen voor belangrijke bronnen van verontreiniging). 

Naar boven