Delegatie

Delegatie

Bij delegatie verleent de Uniewetgever de Commissie de bevoegdheid tot vaststelling van regels ter aanvulling of wijziging van niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling.

Op deze pagina:

Bij delegatie gaat het om gedelegeerde verordeningen, gedelegeerde richtlijnen en gedelegeerde besluiten. Bij de totstandkoming van deze gedelegeerde handelingen raadpleegt de Commissie experts. De voorschriften voor dergelijke expertgroepen zijn te vinden op de pagina Handige documenten en links.

 Het Europees Parlement en de Raad beschikken ieder over de bevoegdheid om binnen een bepaalde termijn bezwaar aan te tekenen tegen een gedelegeerde handeling. Daarnaast kunnen zij elk voor zich, of samen, besluiten de bevoegdheidsdelegatie aan de Commissie in te trekken.

Common Understanding

De Raad, Europees Parlement en Commissie hebben praktische afspraken gemaakt over de toepassing van delegatie in de praktijk. Deze zijn neergelegd in de zgn. Common Understanding van 2011.

De Raad heeft de Commissie en het Europees Parlement in februari 2014 verzocht om aanpassing van de Common Understanding om de rol van nationale experts te versterken bij de totstandkoming van gedelegeerde handelingen.

De Commissie heeft de aanpassing van de Common Understanding meegenomen in haar voorstel voor een nieuw interinstitutioneel akkoord inzake betere regelgeving. De Raad heeft dit akkoord op 15 december 2015 goedgekeurd. Voor een overzicht van het interinstitutioneel akkoord, zie het ECER bericht.

Controlemogelijkheden Raad en Europees Parlement

De Raad en/of het Europees Parlement hebben een intrekkingsrecht

Het Europees Parlement en de Raad kunnen elk voor zich of samen besluiten de bevoegdheidsdelegatie weer in te trekken. Dit betekent dat de Commissie dan niet meer de bevoegdheid heeft om gedelegeerde handelingen vast te stellen. Het intrekkingsrecht heeft dus geen invloed op de rechtsgeldigheid van gedelegeerde handelingen die al door de Commissie zijn vastgesteld. Deze gaan dus niet automatisch van tafel. Wanneer de EU-wetgever af wil van een vastgestelde gedelegeerde handeling, zal de Commissie een voorstel moeten doen voor een besluit van de Raad tot intrekking daarvan. Dit vergt dus een apart besluit van de EU-wetgever zelf, en niet van de Commissie. De Commissie is immers als gevolg van het uitoefenen van het intrekkingsrecht niet langer bevoegd om te handelen.

Het intrekkingsrecht fungeert als politiek drukmiddel om te bewerkstelligen dat de Commissie een goed product aflevert wanneer zij gebruik maakt van haar bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen. Het Europees Parlement besluit tot intrekking bij meerderheid van stemmen, de Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid (QMV). Tot op heden is er van het intrekkingsrecht geen gebruik gemaakt.

De Raad en/of het EP hebben een recht van bezwaar

Het Europees Parlement en/of de Raad kunnen binnen de in de basishandeling bepaalde termijn bezwaar aantekenen tegen de (ontwerp) gedelegeerde handeling. Het Europees Parlement besluit tot het aantekenen van bezwaar bij meerderheid van stemmen, de Raad stemt met gekwalificeerde meerderheid (QMV). In dat geval kan de ontwerp gedelegeerde handeling door de Commissie niet worden vastgesteld.

De Raad heeft al enkele keren gebruik gemaakt van het recht van bezwaar:

Het Europees Parlement heeft gebruik gemaakt van het recht van bezwaar in de volgende gevallen:


De bezwaartermijn wordt in de basishandeling van geval tot geval vastgesteld en bedraagt in beginsel niet minder dan twee maanden. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd (zie punt 10 Common Understanding). Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben laten weten geen bezwaar te zullen maken, kan de gedelegeerde handeling voor het verstrijken van de bezwaartermijn worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en in werking treden.

Het Europees Parlement en Raad kunnen zich uiteraard ook wenden tot het EU-Hof als ze vinden dat de Commissie grenzen van bevoegdheidsdelegatie heeft overschreden.