Parlementaire geschiedenis goedkeuringswet

Parlementaire geschiedenis goedkeuringswet

Afwijking van de Grondwet
De regering was blijkens de Memorie van Toelichting van oordeel dat de EU-Grondwet niet afwijkt van bepalingen van de Nederlandse Grondwet. Er was dus geen tweederde meerderheid van stemmen nodig voor de aanneming van het wetsvoorstel.

Handvest Grondrechten
Een ander onderwerp dat ter sprake komt in de Memorie van Toelichting betreft het Handvest Grondrechten dat is opgenomen in Deel II van de EU-Grondwet. Over de betekenis en gevolgen van het onderscheid tussen rechten en beginselen in het Handvest heeft de minister van Buitenlandse Zaken in augustus 2004 een brief geschreven aan de Tweede Kamer.