1999 Advies Electronische handel

1999 - Advies Electronische handel

Op verzoek van het interdepartementale coördinatieoverleg richtlijnvoorstel juridische aspecten van elektronische handel (hierna: coördinatieoverleg) heeft de ICER ten behoeve van de onderhandelingen in Brussel een vijftal aspecten van deze ontwerp- richtlijn onderzocht. De vraagstelling van het coördinatieoverleg aan de ICER is gericht op interpretatie van een deel van de huidige tekst van de ontwerp-richtlijn. De ICER baseert zich in haar advies dan ook op de tekst van de ontwerp-richtlijn. De wetgevingskwaliteit van de ontwerp-richtlijn is dermate beneden de maat dat de ICER de ontwerp-richtlijn in deze vorm niet aanvaardbaar acht.

Naast het opteren van handhaving van het bestaande concept van de ontwerp-richtlijn met voorstellen voor verbetering kan in de onderhandelingen ook gekozen worden voor harmonisatie van de nationale regelingen op het gebied van de elektronische handel dan wel een meer vergaande harmonisatie dan waarvan sprake is in de ontwerp-richtlijn met behoud van een beperkter gedeelte van nationale regelingen die onderling erkend worden.

De ICER is in ieder geval van oordeel dat bij handhaving van het gekozen concept van de ontwerp-richtlijn, nog los van de wetgevingskwaliteit, tal van verbeteringen noodzakelijk zijn. Doordat het gekozen concept van de ontwerp-richtlijn dermate onhelder is kan de ICER in veel gevallen niet meer dan oplossingsrichtingen bieden.

Gerelateerde documenten