Batterijenverordening in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

Contentverzamelaar

Batterijenverordening in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

De Batterijenverordening voorziet in een aanscherping van de duurzaamheidsregels voor batterijen en afgedankte batterijen en reguleert de volledige levenscyclus van batterijen. De verordening bevat onder meer strenge zorgvuldigheidsregels voor marktdeelnemers die de bron van de grondstoffen voor batterijen moeten controleren.

Achtergrond

Richtlijn 2006/66/EG (hierna: de Batterijenrichtlijn) heeft geleid tot een verbetering van de milieuprestaties van batterijen en enige gemeenschappelijke regels en verplichtingen voor de marktdeelnemers vastgesteld, met name door middel van geharmoniseerde regels voor het gehalte aan zware metalen en de etikettering van batterijen en regels en doelstellingen voor het beheer van alle afgedankte batterijen, op basis van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De Batterijenrichtlijn is echter uitsluitend gericht op de eindfase van de levenscyclus van batterijen en bevat geen bepalingen met betrekking tot de productie- en gebruiksfase van batterijen

In de Europese Green Deal (2019) gaf de Europese Commissie aan dat zij nieuwe EU-wetgeving zal voorstellen voor een veiligere, circulaire en duurzame waardeketen voor alle batterijen. Op 10 december 2020 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening inzake batterijen en afgedankte batterijen (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de zogenoemde Batterijenverordening aangenomen en die verordening is op 28 juli 2023 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd. De Batterijenverordening komt in de plaats van de Batterijenrichtlijn.

De Batterijenverordening

De Batterijenverordening zal gelden voor alle batterijen, waaronder alle afgedankte draagbare batterijen, batterijen voor elektrische voertuigen, industriële batterijen, startbatterijen, batterijen voor voertuigen en machines, en batterijen voor lichte vervoersmiddelen (bijvoorbeeld elektrische fietsen, elektrische bromfietsen, e-scooters).

Circulaire economie

De nieuwe regels zetten in op een circulaire economie doordat batterijen gedurende hun hele levenscyclus worden gereguleerd. De Batterijenverordening bevat daarom eisen over het einde van de levensduur, met inzamelingsdoelen en -verplichtingen, streefcijfers voor de terugwinning van materialen en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De Batterijenverordening bevat ook streefcijfers voor producenten om afgedankte draagbare batterijen in te zamelen (63 procent eind 2027 en 73 procent eind 2030) en introduceert een specifieke inzamelingsdoelstelling voor afgedankte batterijen voor lichte vervoermiddelen (51 procent eind 2028 en 61 procent eind 2031).

Voorts is er in de Batterijenverordening een streefcijfer voor de terugwinning van lithium uit afgedankte batterijen vastgelegd op 50 procent eind 2027 en 80 procent eind 2031. Het streefcijfer kan nog worden gewijzigd met gedelegeerde handelingen, afhankelijk van de markt- en technologische ontwikkelingen en de beschikbaarheid van lithium.

De Batterijenverordening voorziet in verplichte minimumgehalten gerecyclede inhoud voor industriële batterijen, autobatterijen en batterijen voor elektrische voertuigen. Deze bedragen in eerste instantie 16 procent voor kobalt, 85 procent voor lood, 6 procent voor lithium en 6 procent voor nikkel. Ook moet bij batterijen informatie worden gegeven over het gehalte aan gerecyclede inhoud.

Het recyclingrendement voor nikkelcadmiumbatterijen is vastgelegd op 80 procent (eind 2025) en voor andere afgedankte batterijen op 50 procent (eind 2025).

Er is ook afgesproken dat draagbare batterijen die in apparaten zijn ingebouwd uiterlijk in 2027 door de eindgebruiker moeten kunnen worden verwijderd en vervangen. Zo krijgen marktdeelnemers voldoende tijd om het ontwerp van hun producten aan deze eis aan te passen. Dit is een belangrijke bepaling voor consumenten. Batterijen voor lichte vervoersmiddelen zullen door een onafhankelijke professional moeten worden vervangen.

Eerlijke regels voor alle marktdeelnemers

De nieuwe regels moeten de interne markt voor batterijen beter doen functioneren en zorgen voor eerlijkere concurrentie dankzij de veiligheids-, duurzaamheids- en etiketteringsvoorschriften. Dit zal worden bereikt door middel van prestatie-, duurzaamheids- en veiligheidscriteria, strenge beperkingen voor gevaarlijke stoffen (zoals kwik, cadmium en lood) en verplichte informatie over de koolstofvoetafdruk van batterijen.

Er komen etiketterings- en informatievereisten, onder meer met betrekking tot de componenten en gerecyclede inhoud van de batterij, en een elektronisch "batterij­paspoort" en een QR-code. De etiketteringsvereisten zullen uiterlijk in 2026 van toepassing zijn en de QR-code uiterlijk in 2027. Op die manier zullen de lidstaten en de economische actoren op de markt voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.

De sociale en milieueffecten beperken

De Batterijenverordening heeft tot doel de milieu- en sociale gevolgen van batterijen over de gehele levenscyclus te verminderen. Daarom zijn in de Batterijenverordening strenge zorgvuldigheidsregels vastgelegd voor marktdeelnemers die de bron van de grondstoffen voor batterijen moeten controleren. Volgens de Batterijenverordening zullen kmo's van de zorgvuldigheidsregels worden vrijgesteld.

Meer informatie: