C-077/13 CA Consumer Finance

Contentverzamelaar

C-077/13 CA Consumer Finance

Prejudiciële Hofzaak C-077/13 CA Consumer Finance

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het voleldige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  1 april 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  18 april 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  18 mei 2013
Trefwoorden: consumentenbescherming
Onderwerp: - richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten;
- richtlijn 2008/48/EG van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG.

Francine Weber e.v. Crouan en Tual Crouan (verweerders) sluiten een lening bij verzoekster (v/h FINAREF). Verzoekster daagt het echtpaar als afbetaling uitblijft. Verweerders stellen echter dat er sprake is van een oneerlijk beding in de overeenkomst. De overeenkomst bevat namelijk de clausule dat de rentevoet, zonder dat verzoekster dat behoeft te verantwoorden, kan worden herzien. De kredietnemer heeft dan korte tijd (dertig dagen) om het krediet op te zeggen, maar wie zwijgt stemt toe.

De verwijzende FRA rechter meent dat dit rentebeding het evenwicht tussen rechten en verplichtingen van deze overeenkomst aanzienlijk kan verstoren. Hij stelt het HvJEU de volgende vraag:
„Verzet richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten zich ertegen dat het nationale recht aldus wordt uitgelegd dat bedingen inzake eenzijdige wijziging van de rentevoet in kredietovereenkomsten geldig zijn en de redenen voor de wijziging van de rentevoet en de wijze van berekening van de rentevoet aan het oordeel van de kredietgever worden overgelaten wanneer in de overeenkomst geen geldige redenen worden genoemd, voor zover deze bedingen in overeenstemming zijn met een bij wet vastgestelde formulering en de kredietgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst de wettelijke voorschriften inzake kennisgeving aan de kredietnemer heeft nageleefd?”

Specifiek beleidsterrein: VenJ
Mede  EZ

Gerelateerde documenten