C-086/24 CS STEEL  

Contentverzamelaar

C-086/24 CS STEEL  

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    9 april 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    26 mei 2024

Trefwoorden: douane; codering van goederen

Onderwerp:

-             Verordening 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie;

-             Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1602 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.

Feiten:

Verzoekende partij is ‘CS Steel’, een handelsvennootschap die actief is op de markt voor ijzer en staal. Verwerende partij is een regionaal douanekantoor. CS Steel heeft douaneaangiften gedaan voor het in handel brengen van naadloze roestvrijstalen pijpen, welke zijn ondergebracht is tariefonderverdeling ‘7304 41’, van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. India was als niet-preferentiële oorsprong vermeld bij de aangiften, terwijl na een inspectie bleek dat de goederen een Chinese oorsprong hadden. De douaneautoriteiten stellen dat een wijziging van de oorsprong van de goederen alleen kan wanneer de tariefindeling ervan is gewijzigd. De zaak gaat over de wijziging van de tariefindeling van deze specifieke producten.

Overweging:

Het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen is vastgesteld in bijlage 22-01 bij verordening 2015/2446, hier valt de primaire oorsprongsregel voor postonderverdeling ook onder. Volgens deze regel wordt de oorsprong vastgesteld op basis van het doorslaggevende criterium van ‘de laatste ingrijpende bewerking of verwerking van de betreffende goederen’. In casu is het niet zeker of het ‘koud verwerken’ van de producten een ingrijpende bewerking is in deze zin. De verwijzende rechter vraagt zich af onder welke categorie postonderverdeling de pijpen die koud verwerkt zijn moeten vallen in de nomenclatuur van uitvoeringsverordening 2018/1602.

Prejudiciële vraag:

Is de primaire oorsprongsregel voor postonderverdeling 7304 41 van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, die is vastgesteld in bijlage 22-01 bij gedelegeerde verordening 2015/2446, geldig voor zover daarbij wordt uitgesloten dat koude verwerking (door middel van koudwalsen) volstaat om de oorsprong van warm nabewerkte pijpen van postonderverdeling 7304 11 die voldoen aan ASTMnorm A312 te wijzigen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-210/22; C-209/20; C- 162/82,; C-373/08;

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten