C-255/14 Chmielewski

Contentverzamelaar

C-255/14 Chmielewski

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossiervan het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   17 juli 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   3 augustus 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   3 september 2014
Trefwoorden: vrij verkeer kapitaal

Onderwerp
- VWEU artikel 63 e.v. (vrij kapitaalverkeer)
- Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten

Verzoeker heeft van verweerster (douane/belastinginspectie) een boete opgelegd gekregen omdat hij heeft verzuimd zoals voorgeschreven in de ‘nationale uitvoeringwet’ van Vo. 1889/2005 aangifte te doen van cash geld bij binnenkomst van HON vanuit Servië op 9 augustus 2012. Het gaat om een bedrag van omgerekend € 147 492. Verzoeker gaat tegen dat besluit in beroep. Hij stelt dat met genoemde nationale uitvoeringswet EU-recht geschonden is omdat alle beperkingen op vrij kapitaalverkeer tussen EULS verboden zijn.

Om uitspraak in de zaak te kunnen doen legt de verwijzende HON rechter (rechtbank in bestuurs- en arbeidszaken te Kecskemét) het HvJEU de volgende vragen voor:
1) Voldoet het bedrag van de administratieve geldboete waarin is voorzien door artikel 5/A van wet XLVIII van 2007 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten (hierna: “nationale uitvoeringswet”), aan het vereiste van artikel 9, lid 1, van bovengenoemde verordening dat in het nationale recht vastgestelde sancties doeltreffend en afschrikkend zijn en tegelijkertijd evenredig (omissis) aan het verzuim en het nagestreefde doel?
2) Is artikel 5/A van de nationale uitvoeringswet, wat het bedrag van de geldboeten betreft waarin het voorziet, in strijd met het verbod op (omissis) verkapte beperkingen van het vrije kapitaalverkeer zoals neergelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 65, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie?

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten