C-307/21 Ryanair

Contentverzamelaar

C-307/21 Ryanair

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:     6 juli 2021
Schriftelijke opmerkingen:                     22 augustus 2021

Trefwoorden : compensatie luchtreizigers;

Onderwerp :

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: de verordening);

Feiten:

Verzoekers vorderen van verweerster (Ryanair) compensatie ter hoogte van ieder €400,- vermeerderd met rente. Verzoekers hebben online via reisagent Kiwi.com bij verweerster een vlucht geboekt. Aan verweerster is bij de boeking van de vlucht het e-mailadres xxx@mainlob.com meegedeeld. Het ging hier vermoedelijk om een automatisch gegenereerd e-mailadres van reisagent Kiwi.com, waar verzoekers geen toegang toe hadden. De vlucht is door verweerster geannuleerd en verweerster heeft op 14-12-2018 een bericht verzonden naar dat e-mailadres, waarin werd gewezen op de annulering van de betrokken vlucht. Met het bij de rechter in eerste aanleg ingediende beroep hebben verzoekers hun vorderingen tegen verweerster aanhangig gemaakt. In eerste aanleg hebben verzoekers gesteld dat zij bij het boeken van de vlucht via reisagent Kiwi.com het e-mailadres *****@hotmail.com, evenals het telefoonnummer **** hebben opgegeven. Van de annulering van de vlucht zouden zij pas op 05-04-2019 op de hoogte zijn gekomen, bij de poging om online in te checken. Reisagent Kiwi.com heeft hen geen bericht van verweerster doorgegeven. Over het aan het e-mailadres xxx@mainlob.com verzonden bericht zijn zij niet geïnformeerd. De rechter heeft het beroep afgewezen omdat verweerster haar verplichting tot informeren overeenkomstig artikel 5(1)c)i) van de verordening in voldoende mate tijdig is nagekomen, doordat zij naar het bij de boeking opgegeven e-mailadres xxx@mainlob.com een e-mail heeft verzonden waarin is gewezen op de annulering. Met hun ingestelde hoger beroep zetten verzoekers de in eerste aanleg ingediende vordering voort. Verweerster concludeert tot verwerping van het hoger beroep.

Overweging:

Het recht van verzoekers op compensatie staat of valt met het antwoord op de vraag of verweerster verzoekers betreffende de annulering van de vlucht heeft geïnformeerd op een wijze die voldoet aan de regeling van artikel 5(1)c)i) van de verordening, doordat zij het bericht over de annulering van de vlucht uitsluitend naar het e-mailadresxxx@mainlob.com heeft verzonden, dat haar in het kader van de boeking is meegedeeld.

Prejudiciële vraag:

Moeten artikel 5, lid 1, onder c), en artikel 7 van verordening (EG) nr. 261/2004 aldus worden uitgelegd dat de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert verplicht is de compensatie te betalen in het geval dat de vlucht wordt geannuleerd en de passagier hierover niet ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd is geïnformeerd, ook wanneer de luchtvaartmaatschappij de informatie tijdig voor de termijn van twee weken heeft verzonden aan het enige haar in het kader van de boeking meegedeelde e-mailadres, zonder evenwel te weten dat de boeking via een reisagent of diens internetplatform is verricht en dat via het door het boekingsplatform meegedeelde e-mailadres hoogstens de reisagent, maar niet de passagier rechtstreeks kon worden bereikt?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: /

Specifiek beleidsterrein: IenW;