C-454/13 Belgacom

Contentverzamelaar

C-454/13 Belgacom

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   26 januari 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   12 februari 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   12 maart 2015
Trefwoorden: telecommunicatie; belasting op gsm-antennes

Onderwerp
- Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn)

Deze zaak is in 2013 geschorst in afwachting van de uitspraak in de gevoegde prejudiciële zaken C 256/13 en C-264/13 Belgacom e.a. maar wordt nu alsnog in behandeling genomen en voor het indienen van opmerkingen aan de EULS voorgelegd.
Verzoekster maakt bezwaar tegen de haar door de Gemeente Etterbeek (verweerster) opgelegde aanslag gemeentelijke belastingen (2009) voor gsm-antennes maar haar bezwaar wordt bij besluit van 02-09-2010 afgewezen. De litigieuze belasting is in 2007 door de gemeente ingevoerd. Verzoekster heeft destijds aangifte gedaan van 26 antennes, waarop verweerster het te betalen bedrag heeft bepaald. Verzoekster betwist echter de wettigheid van het besluit aangezien geen rekening zou zijn gehouden met EURrecht, met name artikel 13 van de machtigingsRL. Verzoekster is van mening dat de RL in feite elke belasting of vergoeding op gsm-antennes verbiedt. Verweerster echter benadrukt dat zij enkel beoogt een belasting te heffen op de economische activiteit die alle operatoren, ongeacht plaats van herkomst, uitoefenen met behulp van gsm-antennes.

De verwijzende BEL rechter (Rb Brussel) beslist dat het HvJEU moet worden gevraagd de juiste draagwijdte van de artikelen 12 en 13 van de machtigingsRL af te bakenen door aan te geven of een belasting als de in casu betwiste belasting onder deze artikelen valt legt het HvJEU onderstaande vraag voor:
„Moeten de artikelen 12 en 13 van richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een regeling van een nationale overheid of plaatselijke bestuurlijke instantie waarbij om begrotingsredenen een belasting wordt ingevoerd op infrastructuur voor mobiele communicatie die is gevestigd op openbare of particuliere eigendom en wordt gebruikt voor de uitoefening van activiteiten die vallen onder de algemene machtiging?”
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-292/01 en C-293/01 Albacom et Infostrada
Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten