C-513/15 Agrodetalé

Contentverzamelaar

C-513/15 Agrodetalé

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   10 november 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       27 november 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   27 december 2015
Trefwoorden: landbouw; typegoedkeuring landbouwvoertuigen

Onderwerp
Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van richtlijn 74/150/EEG

Verzoekster is een landbouwbedrijf. Zij importeert tractoren uit Wit-Rusland en wil deze in LIT laten registreren bij de gemeente Vilnius. Dit wordt geweigerd omdat verzoekster geen documenten kan overleggen die bewijzen dat de tractoren voldoen aan de eisen van een LIT besluit van 01-07-2014 (goedkeuringseisen tractoren enz.). In dit besluit is een aanvulling opgenomen op het eerdere besluit van 02-10-2006 over tractoren enz. dat de voertuigen die na 01-07-2009 zijn vervaardigd in landen buiten de EU, niet zijn geregistreerd in een EULS moeten voldoen aan de eisen van RL 2003/37. Verzoekster legt de zaak voor aan de regionale bestuursrechter van Vilnius, die de zaak naar het LIT hooggerechtshof verwijst. De rechter oordeelt dat RL 2003/37 niet voorziet in eisen voor gebruikte voertuigen. EULS zouden deze dus zonder EG-typegoedkeuring en certificaat van overeenstemming van de fabrikant mogen registreren. Verweerder (MinLenV) is echter van mening dat de vereisten van RL 2003/37 van toepassing zijn op alle na 01-07-2009 vervaardigde tractoren.

De verwijzende LIT rechter (Hooggerechtshof bestuurszaken) overweegt dat RL 2003/37 volledige harmonisatie betreft. Na analysering van de RL gaat hij ervan uit dat de in de RL gestelde technische vereisten alleen van toepassing zijn op de registratie van nieuwe voortuigen; de RL stelt geen eisen voor tweedehands/gebruikte voertuigen. Registratie in de EULS, ook van voertuigen die buiten de EU zijn gefabriceerd, zonder EG type-goedkeuring en certificaat van overeenstemming van de fabrikant is dus niet verboden. De vraag komt dan op of een EULS in zijn nationale regelgeving een eis als hier gesteld (voldoen aan RL 2003/37) mag opnemen. Daarnaast heeft de rechter nadere uitleg nodig over de in artikel 23 genoemde datum van 01-07-2009. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:
1. Zijn de bepalingen van richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van richtlijn 74/150/EEG, van toepassing op het in de handel brengen in de Europese Unie en de registratie van buiten de Europese Unie vervaardigde gebruikte of tweedehands voertuigen, of kunnen de lidstaten de registratie van dergelijke voertuigen in een lidstaat regelen met bijzondere nationale regels en de voor een dergelijke registratie toepasselijke vereisten opleggen (bijvoorbeeld de verplichting om te voldoen aan de vereisten van richtlijn 2003/37)?
2. Kan artikel 23, lid 1, onder b), gelezen in samenhang met artikel 2, onder q), van richtlijn 2003/37 aldus worden uitgelegd dat het bepaalt dat de bepalingen van de richtlijn van toepassing zijn op na 1 juli 2009 vervaardigde machines van de categorieën Tl, T2 en T3?
Specifiek beleidsterrein: IenM

Gerelateerde documenten