C-555/17 2M-Locatel

Contentverzamelaar

C-555/17 2M-Locatel

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie.

Termijnen: Motivering departement:    21 november 2017
Schriftelijke opmerkingen:                    07 januari 2018

Trefwoorden: douane, gecombineerde nomenclatuur

Onderwerp:

-           Verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;

Feiten:

Voorwerp van het geschil is een settopbox (hierna: ingevoerde goed) die bestemd is om te worden gebruikt voor onder meer de ontvangst van livetelevisie die wordt uitgezonden door middel van internettechnologie. Het geschil betreft hoofdzakelijk de vraag of het ingevoerde goed moet worden ingedeeld

(i)        als een ‘settopbox met communicatiefunctie’ in de toentertijd geldende postonderverdeling 8528 71 13 onder de rubriek ‘videotuners’ van post 8528 van de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN), hetgeen volgens het gemeenschappelijk douanetarief (hierna: douanetarief) met zich meebrengt dat een nulrecht van toepassing is (de primaire stelling van verzoeker), of
(ii)        als ‘andere’ goederen in postonderverdeling 8528 71 90 buiten de rubriek die betrekking heeft op videotuners, hetgeen met zich meebrengt dat een douanerecht van 14 % van toepassing is (de primaire stelling van verweerder).
Partijen zijn het erover eens – en door de verwijzende rechter wordt aangenomen – dat het ingevoerde goed beantwoordt aan de omschrijving die overeenkomt met postonderverdeling 8528 71 13. In geschil is of het goed moet worden geacht een videotuner in de zin van de GN te bevatten. Het begrip ‘videotuner’ wordt in de GN niet gedefinieerd en het Hof lijkt zich niet eerder te hebben uitgesproken over de uitlegging van dit begrip. Voorts is in geschil of de Europese Unie – zoals de verwijzende rechter aanneemt – krachtens de internationale douaneovereenkomsten GATT en ITA verplicht is om af te zien van de heffing van douanerechten over settopboxen met communicatiefunctie, zoals het ingevoerde goed.

Overweging:

Het in de GN gehanteerde begrip ‘videotuner’ wordt niet gedefinieerd in het douanetarief met de GN of in de toelichtingen van de Commissie zoals deze in de litigieuze periode golden. Tegen deze achtergrond en in het licht van de uitlegging die het Hof in het arrest Digitalnet heeft gegeven aan het begrip ‘modem’, is de verwijzende rechter van oordeel dat de uitlegging van de postonderverdelingen 8528 71 13 en 8528 71 90 van de GN, in samenhang met de rubriek ‘videotuners’, zodanig aan twijfel onderhevig is dat de zaak moet worden voorgelegd aan het Hof.

Prejudiciële vragen:

Moeten in de gecombineerde nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie van bijlage I bij verordening (EG) nr. 1549/2006 van de Commissie van 17 oktober 2006 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief,
(i)        de rubriek „– – – videotuners” van post 8528,
(ii)        postonderverdeling 8528 71 13 en
(iii)       postonderverdeling 8528 71 90
aldus worden uitgelegd dat een goed dat beantwoordt aan de bij postonderverdeling 8528 71 13 horende omschrijving en dat in staat is om livetelevisiesignalen die door middel van internettechnologie worden overgebracht, te ontvangen, af te stellen en te verwerken, maar niet om livetelevisiesignalen te ontvangen, af te stellen en te verwerken die worden overgebracht door middel van een zendmast, netwerk voor kabeltelevisie of satelliet, moet worden ingedeeld in postonderverdeling 8528 71 13, in postonderverdeling 8528 71 90 of in nog een andere postonderverdeling?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Britisch Sky Broadcasting en Pace C-288/09 en C-289/09; Digitalnet e.a. C-320/11, C-330/11, C-382/11 en C-383/11; Meiland Azewijn C-292/02; Sturgeon C-402/07 en C-432/07; Holger Forstmann Transporte C-152/13; Commissie/Duitsland C-61/94; Adeneler e.a. C-212/04; G.E. Security C-143/15.

Specifiek beleidsterrein: FIN-fiscaal
 

Gerelateerde documenten