C-56/14 De Beuckeleer ea

Contentverzamelaar

C-56/14 De Beuckeleer ea

Prejudiciƫle hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   27 maart 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   13 april 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   13 mei 2014
Trefwoorden: werknemers; vrij verkeer van diensten; vrije vestiging

Onderwerp: VWEU artikel 49 (recht vrije vestiging); artikel 56 (vrij verkeer van diensten)

In BEL is in de Programmawet van 27 december 2006 de zogenaamde LJMOSA melding ingevoerd waardoor sinds 1 april 2007 een voorafgaande meldingsplicht geldt voor vanuit het buitenland naar BEL gedetacheerde werknemers. Werkgevers die gedetacheerde personen tewerk stellen moeten controleren of deze krachten over het Limosaformulier beschikken. Als dat niet het geval is moeten de werkgevers zelf alsnog actie ondernemen. Bij diverse controles door de politie (in 2008) bij verzoekers is geconstateerd dat deze verplichte melding niet of te laat heeft plaatsgevonden. De overtreders krijgen een boete opgelegd. Zij menen echter dat de regeling in strijd is met VWEU artikel 56 dat iedere discriminatie van een in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener op grond van zijn nationaliteit verbiedt.

De verwijzende BEL rechter (Rechtbank Turnhout) haalt het arrest C-577/10 aan waarin het HvJEU de sanctionering van de eindgebruiker niet strijdig heeft bevonden met artikel 56 VWEU. Maar mogelijk is er wel sprake van (verboden) discriminatie wanneer de bijkomende verplichtingen en de daaraan gekoppelde sanctionering van de eindgebruiker verschilt al naargelang het land waar de dienstverlener is gevestigd. Ook constateerde het HvJEU dat de verplichte LIMOSA-aangifte voor zelfstandigen niet verenigbaar is met het vrij verkeer van diensten. De melding voor werknemers was echter geen onderdeel van de procedure.
De wetswijziging naar aanleiding van het Hofarrest is ingegaan op 1 juli 2013. De incriminatieperiode in onderhavige dagvaarding heeft betrekking op een voorafgaande periode zodat de aanpassingen nog niet van kracht waren.
De verwijzende BEL rechter (Rechtbank Turnhout) stelt het HvJEU de volgende vraag:
"Maakt de verplichting tot voorafgaande LIMOSA-melding voor werknemers zoals voorzien in de artikelen 137-152 programmawet van 27 december 2006 een onverenigbaarheid uit met de door artikel 49 EG en 56 VWEU gewaarborgde vrijheid van dienstverrichting?"

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-577/10 CIE/BEL
Specifiek beleidsterrein: SZW

Gerelateerde documenten