C-632/16 Dyson

Contentverzamelaar

C-632/16 Dyson

  

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie.

Termijnen: Motivering departement:   10 februari 2017
Concept schriftelijke opmerkingen:       27 februari 2017
Schriftelijke opmerkingen:                   27 maart 2017

Trefwoorden: oneerlijke handelspraktijken; energielabels (stofzuigers)

Onderwerp: - Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG)nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad(Pb. L149/22 van 11 juni 2005);
- Verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers (Pb. L 192/1 van 13 juli 2013).

De zaak speelt tussen Dyson/VK resp. Dyson/NL en de NV BSH Home Appliances te Brussel/BEL. Beide partijen brengen onder meer stofzuigers op de markt, waarvoor een energielabel verplicht is gesteld. Verzoekster verkoopt het merk Dyson (stofzuigers die werken zonder stofzak), verweerster verhandelt producten van Siemens en Bosch. Dyson verwijt BSH dat zij een bepaald model verkoopt met energielabel A waarmee zij de consument zou misleiden, omdat BSH niet vermeldt dat de energieprestatietesten werden uitgevoerd met lege stofzak. Zij stelt dat een motor harder moet werken naar gelang de stofzak voller raakt en dan meer energie verbruikt. Dyson dagvaardt BSH op 20-10-2015. Wegens ontbrekende gegevens is de zaak pas op 04-05-2016 en 22-06-2016 behandeld. Dyson eist een verklaring voor recht dat de reclameuiting voor een bepaalde Siemensstofzuiger (met het oog op de geclaimde labels) voor de consument misleidend is, maar ten minste dat BSH misleidt door te verzwijgen hoe de testen zijn uitgevoerd. BSH verwijt Dyson (onder meer) dat zij haar in verband brengt met sjoemelpraktijken en zich schuldig maakt aan ‘denigrerende vergelijkende reclame’ zoals verboden in het BEL Wb Economisch Recht.

De verwijzende BEL rechter (Rb van Koophandel Antwerpen) stelt vast dat fabrikanten van stofzuigers de consument op grond van Vo. 665/2013 moeten voorzien van informatie, onder meer over energieverbruik en reinigingsprestaties. In Bijlage VI is onder meer bepaald aan welke eisen de metingen en berekeningen moeten voldoen en volgens welke formule. Hij volgt BSH in haar onderscheid tussen declaratie- en verificatietesten. Eerstgenoemde worden door de fabrikant uitgevoerd alvorens het apparaat op de markt wordt gebracht. Testen door concurrenten hebben op zich geen juridische waarde, geven hooguit een aanwijzing. De door Dyson uitgevoerde testen wanneer zij correct werden uitgevoerd (met een lege stofzak) leveren nog steeds een resultaat op dat binnen de tolerantiegrenzen ligt, zodat het vermoeden van onjuistheid van de declaratietesten veel kleiner is dan Dyson wil laten blijken.
Wat betreft het door Dyson gewraakte gebruik van labels door BSH, dat zij misleidend acht, rijst de vraag of BSH de consument misleidt door niet te vermelden dat de testen met een lege stofzak zijn uitgevoerd. Wat dat betreft stelt Dyson correct vast dat deze testen niet in overeenstemming zijn met een normaal gebruik. Vanwege de onvergelijkbaarheid van stofzuigers heeft Dyson eerder geprobeerd de stofzuigerVo. nietig te laten verklaren (T-544/13) maar dat is niet gelukt. Aangezien BSH precies doet wat de StofzuigerVo. haar oplegt, ziet de verwijzende rechter zich genoodzaakt het HvJEU de volgende vraag voor te leggen:

1} Kan het strikt naleven van de Stofzuigerverordening (zonder aanvulling van het etiket zoals gedefinieerd in Bijlage II ervan met informatie omtrent de testomstandigheden die hebben geleid tot de indeling in een energie-efficiëntieklasse volgens Bijlage I) worden beschouwd als een misleidende omissie in de zin van artikel 7 van de Richtlijn oneerlijke marktpraktijken?

2} Verzet de Stofzuigerverordening zich tegen de aanvulling van dit etiket met andere symbolen die dezelfde informatie meedelen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: EZ en IenM
 

Gerelateerde documenten