C-662/21 Booky.fi

Contentverzamelaar

C-662/21 Booky.fi

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    4 januari 2022
Schriftelijke opmerkingen:                    21 februari 2022

Trefwoorden : leeftijdsgrens, audiovisuele programma’s, consumenten

Onderwerp : Artikelen 34-36 VWEU

Feiten:

Booky.fi Oy is een in Finland opgerichte onderneming die is geregistreerd als aanbieder van audiovisuele programma’s. Booky.fi Oy biedt in de webwinkel die zij via de website www.booky.fi exploiteert, audiovisuele programma’s in de vorm van fysieke producten, die kunnen worden besteld en gekocht. KAVI stelde tijdens een in 2018 verrichte controle vast dat in de webwinkel van Booky.fi Oy audiovisuele dragers werden aangeboden aan consumenten, zonder dat zij voorzien waren van de door de Finse wet inzake audiovisuele programma’s (Finse wet) voorgeschreven aanduidingen van de toegestane leeftijdsgrens en de inhoud ervan.  Bij besluit van 09-07-2018 heeft het KAVI Booky.fi Oy gelast om de aanduidingen van de leeftijdsgrens als bedoeld in de Finse wet toe te voegen aan de productinformatie van de door haar in de webwinkel aangeboden audiovisuele dragers. Voorts diende zij aan te tonen dat de in het besluit gespecificeerde audiovisuele dragers waren voorzien van de leeftijdsaanduidingen overeenkomstig de Finse wet. Volgens de uitspraak van de Finse bestuursrechter vereist § 5, eerste alinea, van de Finse wet dat de leeftijdsaanduiding als bedoeld in deze bepaling zich ook op of in verband met een in een webwinkel gekochte audiovisuele drager bevindt wanneer deze aankomt bij de besteller. Met haar hoger beroep bij de verwijzende rechter betoogde Booky.fi Oy dat de verplichting om de audiovisuele dragers die zij in haar webwinkel verkoopt, die in een andere lidstaat zijn geclassificeerd en van een aanduiding van de leeftijdsgrens van de betrokken lidstaat zijn voorzien, opnieuw te classificeren en te voorzien van aanduidingen van de leeftijdsgrens, een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 34 VWEU vormt.

Overweging:

Uit het arrest in zaak C-244/06, Dynamic Medien, volgt dat een nationale regeling betreffende classificatie en labeling van audiovisuele dragers als die welke in casu aan de orde is, een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen in de zin van artikel 34 VWEU vormt, die in beginsel onverenigbaar is met de uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen, tenzij zij objectief kan worden gerechtvaardigd. De bij de verwijzende rechter aanhangige zaak verschilt van zaak C-244/06 in die zin dat de Finse wet geen uitzonderingen op de verplichting tot aanduiding van de leeftijdsgrens toestaat, ook al is er zekerheid verkregen over de meerderjarigheid van een koper. Volgens Booky.fi Oy volstaat het dat de aanduiding van de door de Finse wet voorgeschreven leeftijdsgrens zich op de audiovisuele drager bevindt wanneer deze wordt overgedragen aan de koper. Een herclassificatie van haar volledige assortiment zou onrendabel zijn, gelet op de omvang ervan en het aandeel daarvan in de omzet in Finland. Volgens de verwijzende rechter bewerkstelligden de door Booky.fi Oy genomen maatregelen echter niet dat minderjarigen desondanks geen audiovisuele dragers meer kunnen bestellen of kopen (bijvoorbeeld met een geschenkbon) respectievelijk daartoe op een andere wijze toegang krijgen, die niet geschikt zijn voor hun ontwikkeling. De vraag rijst of met de verplichting tot herclassificatie het doel van de bescherming van kinderen effectief kan worden bereikt wanneer deze verplichting slechts geldt ten aanzien van het aanbieden van audiovisuele dragers in een webwinkel wanneer het programma wordt aangeboden door entiteiten of handelaren die in Finland zijn geregistreerd of aldaar een vestiging hebben, of door een persoon die Fins staatsburger is of zijn vaste verblijfplaats in Finland heeft, of wanneer de beslissing om het programma aan te bieden, is genomen in Finland. Volgens de verwijzende rechter dient te worden uitgelegd of de verplichting tot classificatie en aanbrengen van leeftijdslabels uit hoofde van de Finse wet in een geval als het onderhavige daadwerkelijk verder gaat dan noodzakelijk is voor de bescherming van kinderen, rekening houdend met de bovengenoemde omstandigheden die gepaard gaan met de regeling in de Finse wet. De rechtspraak van het Hof bevat in dit verband geen specifieke uitleggingsrichtsnoeren voor omstandigheden als die welke in casu aan de orde zijn.

Prejudiciële vragen:

1. Verzet artikel 34 VWEU, gelet op artikel 36 VWEU, zich tegen een uitlegging van § 5, eerste alinea, van de Kuvaohjelmalaki (Finse wet betreffende audiovisuele programma’s), die vereist dat audiovisuele dragers, op het tijdstip waarop zij in een webwinkel te koop worden aangeboden, reeds zijn geclassificeerd overeenkomstig de Kuvaohjelmalaki en de op deze classificatie gebaseerde aanduidingen van de leeftijdsgrens zijn toegevoegd aan de productinformatie, ofschoon de audiovisuele dragers in een andere lidstaat zijn geclassificeerd en gelabeld, maar nog niet zijn geleverd in Finland?

Is het voor de beoordeling van de vraag van belang dat de Kuvaohjelmalaki geen bepaling bevat die voorziet in uitzonderingen op classificatie en labeling in het geval dat is vastgesteld dat een koper van de audiovisuele drager meerderjarig is, en voorts dat de bovenbeschreven verplichting tot herclassificatie en herlabelen slechts geldt ten aanzien van het aanbieden van audiovisuele dragers in een webwinkel wanneer het programma wordt aangeboden door entiteiten of handelaren die in Finland zijn geregistreerd of aldaar een vestiging hebben, of door een persoon die Fins staatsburger is of zijn vaste verblijfplaats in Finland heeft, of wanneer de beslissing om het programma aan te bieden, is genomen in Finland?

2. Indien de evenredigheid van de voornoemde verplichting tot herclassificatie en herlabelen veronderstelt dat van de verplichting kan worden afgeweken op grond dat is vastgesteld dat een koper van het audiovisuele programma meerderjarig is: dient in het geval van verkoop aan meerderjarigen te worden verlangd dat het op het tijdstip van bestelling en verkoop van de audiovisuele drager absoluut zeker is dat de koper meerderjarig is, of volstaat het dat de verkoper van de audiovisuele drager zekerheid tracht te verkrijgen dat de koper meerderjarig is?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Dynamic Medien (C-244/06)

Specifiek beleidsterrein: OCW, EZK

Gerelateerde documenten