Commissie daagt Frankrijk voor het EU-Hof wegens schending normen luchtkwaliteit

Contentverzamelaar

Commissie daagt Frankrijk voor het EU-Hof wegens schending normen luchtkwaliteit

Frankrijk is volgens de Commissie de verplichtingen op grond van het EU-recht om burgers te beschermen tegen een slechte luchtkwaliteit niet nagekomen. Daarom daagt de Commissie Frankrijk voor het EU-Hof.

Op 30 oktober 2020 heeft de Europese Commissie bekend gemaakt een zaak tegen Frankrijk voor het EU-Hof te brengen. De Commissie beschikt over deze mogelijkheid in het kader van een inbreukprocedure tegen een lidstaat die de op hem rustende verplichtingen op grond van het EU-recht niet is nagekomen ( artikel 258 EU-Werkingsverdrag ). 

Aanleiding van deze zaak is de vermeende schending door Frankrijk van EU-richtlijn 2008/50 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (hierna: EU-richtlijn 2008/50). Het doel van deze EU-richtlijn is om doelstellingen voor de luchtkwaliteit vast te stellen, die bedoeld zijn om de schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu als geheel te vermijden, te voorkomen of te verminderen.
Daarnaast heeft de richtlijn tot doel de luchtkwaliteit daar waar zij goed is in stand te houden en in andere gevallen te verbeteren. Hiertoe zijn in bijlage XI van de EU-richtlijn grenswaarden opgenomen ten aanzien van het niveau van zwaveldioxide, fijnstof (PM
10 ), lood en koolmonoxide in de lucht die niet overschreden mogen worden. Wanneer deze grenswaarden toch worden overschreden, zorgt de lidstaat er volgens de richtlijn voor dat voor de zones en agglomeraties waar dit aan de orde is luchtkwaliteitsplannen worden vastgesteld. Deze luchtkwaliteitsplannen moeten passende maatregelen bevatten om de grenswaarden te bereiken en om de periode van overschrijding zo kort mogelijk te houden.

Volgens de Commissie is Frankrijk deze verplichtingen niet nagekomen en zijn meer specifiek de relevante grenswaarden voor de hoogte van fijnstof in de lucht overschreden. Dit geldt voor de zones van Parijs en Martinique gedurende de afgelopen twaalf respectievelijk veertien jaar.

Als gevolg startte de Commissie eerder al voorbereidingen voor een inbreukprocedure en heeft de Commissie nu besloten om de zaak voor het EU-Hof te brengen. In het persbericht waarin de zaak voor het EU-Hof wordt aangekondigd benadrukt de Commissie dat het terugdringen van luchtverontreiniging niet alleen centraal staat in de door de Commissie in 2019 aangekondigde ‘Green Deal’ maar waar  ook het in 2021  te verschijnen Zero Pollution initiatief onderdeel van uitmaakt. De naleving van de in de EU-wetgeving vastgelegde luchtkwaliteitsnormen is van essentieel belang om de menselijke gezondheid en het milieu doeltreffend te beschermen, aldus de Commissie.

Dit is de tweede keer dat Frankrijk voor het EU-Hof wordt gedaagd wegens een schending van de normen voor luchtkwaliteit. In het arrest van 24 oktober 2019 ( zaak C-636/18, Commissie tegen Frankrijk ) oordeelde het EU-Hof eerder al dat Frankrijk niet voldeed aan de grenswaarden voor stikstofdioxide in twaalf luchtkwaliteitzones.

Het is nu aan het EU-Hof om ook in deze nieuwe zaak over fijnstof in de zones Parijs en Martinique te beoordelen of sprake is van een schending van de normen voor luchtkwaliteit door Frankrijk. In de regel volgt een definitieve uitspraak van het Hof minimaal een aantal maanden later.

Meer informatie: