Commissie presenteert voorstel tot wijziging van EU-richtlijnen die betrekking hebben op de bescherming van grondwater en oppervlaktewateren

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstel tot wijziging van EU-richtlijnen die betrekking hebben op de bescherming van grondwater en oppervlaktewateren

De Commissie stelt voor om de lijst van verontreinigende stoffen die het oppervlakte- en grondwater aantasten bij te werken en de bestaande kwaliteitsnormen te actualiseren. Het voorstel voorziet daarnaast in een verbetering van de monitoring van chemische mengsels om de gecombineerde effecten beter te kunnen beoordelen.

Achtergrond

De Kaderrichtlijn water (KRW), en de twee ‘dochterrichtlijnen’ daarvan, de Grondwaterrichtlijn (GWR) en de richtlijn milieukwaliteitsnormen (RMKN), zijn samen gericht op de bescherming van het grondwater en de oppervlaktewateren. De richtlijnen vormen een aanvulling op andere relevante waterwetgeving, zoals de Drinkwaterrichtlijn, de Zwemwaterrichtlijn en de Overstromingsrichtlijn.

De (water)wetgeving bevat lijsten van verontreinigende stoffen en kwaliteitsnormen, alsmede voorschriften voor de regelmatige toetsing daarvan. In de geschiktheidscontrole met betrekking tot o.a. de KRW, de GWR en de RMKN werd de noodzaak om de lijsten bij te werken onderstreept. Daarnaast werd tijdens de controle geconcludeerd dat andere verbeteringen van de wetgeving de doeltreffendheid, de efficiëntie en de samenhang ervan zouden vergroten.

Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de KRW, de GWR en de RMKN gepresenteerd.

Inhoud van het voorstel

De specifieke doelstellingen van het voorstel zijn:

  • De lijsten van verontreinigende stoffen die het oppervlakte- en grondwater aantasten bij te werken door stoffen toe te voegen en te verwijderen en de bestaande kwaliteitsnormen te actualiseren;
  • De monitoring van chemische mengsels te verbeteren om de combinatie-effecten beter te kunnen beoordelen en rekening te houden met seizoensgebonden variaties in de concentraties van verontreinigende stoffen;
  • waar nodig, de aanpak van verontreinigende stoffen in oppervlaktewater en grondwater in de gehele EU harmoniseren;
  • ervoor zorgen dat het juridisch kader sneller kan worden afgestemd op de wetenschappelijke bevindingen, zodat sneller kan worden gereageerd op verontreinigende stoffen die aanleiding geven tot nieuwe bezorgdheid;
  • de toegang tot en de transparantie en het hergebruik van gegevens verbeteren, om de naleving te verbeteren, de administratieve lasten te verminderen en de samenhang met het ruimere EU-rechtskader inzake chemische stoffen te verbeteren. 

Het uiteindelijke doel van het voorstel is nieuwe normen vast te stellen voor een reeks zorgwekkende chemische stoffen om de chemische verontreiniging van water aan te pakken, de handhaving te vergemakkelijken op basis van een vereenvoudigd en meer samenhangend juridisch kader, te zorgen voor dynamische en actuele informatie over de watertoestand (gefaciliteerd door het Europees Milieuagentschap) en een flexibeler kader te scheppen voor de aanpak van verontreinigende stoffen die aanleiding geven tot nieuwe zorg.

Meer informatie: