Europees Openbaar Ministerie per 1 juni operationeel

Contentverzamelaar

Europees Openbaar Ministerie per 1 juni operationeel

De Europese Commissie heeft officieel bevestigd dat het Europees Openbaar Ministerie (EOM) op 1 juni 2021 operationeel zal zijn. Het EOM heeft tot taak strafbare feiten die de EU-begroting schaden, strafrechtelijk te onderzoeken en te vervolgen. Het EOM is het eerste supranationale openbaar ministerie en is belast met het onderzoek en de vervolging van bepaalde soorten fraude en andere strafbare feiten die schade toebrengen aan de financiële belangen van de EU.

Bij het onderzoek en de vervolging door het EOM kan het bijvoorbeeld gaan om:

  • fraude in verband met de uitgaven en ontvangsten van de EU;
  • btw-fraude (indien er twee of meer lidstaten bij betrokken zijn en er een bedrag van ten minste 10 miljoen euro mee is gemoeid);
  • witwassen van vermogensbestanddelen die worden verkregen door fraude met de EU-begroting;
  • actieve en passieve corruptie of verduistering die schade toebrengt aan de financiële belangen van de EU;
  • deelname aan een criminele organisatie die zich vooral richt op het plegen van strafbare feiten ten nadele van de EU-begroting.

Ook kan het EOM andere illegale activiteiten onderzoeken en vervolgen die “onlosmakelijk verbonden” zijn met een strafbaar feit dat de EU-begroting schaadt.

Het EOM is opgericht bij  Verordening (EU) 2017/1939 van 12 oktober 2017  en wordt gefinancierd uit de EU-begroting. Het is het eerste supranationale openbaar ministerie dat belast is met strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen. Momenteel nemen 22 EU-lidstaten deel aan deze vorm van nauwere samenwerking. Het EOM staat onder leiding van een Europees hoofdaanklager. In het centrale kantoor van het EOM in Luxemburg zijn één Europees aanklager per deelnemende lidstaat en ander personeel ondergebracht. Daarnaast zijn er een aantal gedelegeerd Europese aanklagers, die zich weliswaar in hun eigen lidstaat bevinden, maar integrerend deel uitmaken van het EOM.

Het EOM werkt volledig onafhankelijk van de Europese Commissie, de andere instellingen en organen van de EU en de lidstaten. Het EOM streeft naar  complementariteit en samenwerking met andere organen en agentschappen van de EU, zoals OLAF, Eurojust en Europol, en met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die niet aan het EOM deelnemen.

Naar verwachting zal het EOM jaarlijks zo’n 3.000 zaken onderzoeken.

Meer informatie: