Europese Commissie bouwt de Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun COVID-19 verder af

Contentverzamelaar

Europese Commissie bouwt de Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun COVID-19 verder af

Na diverse eerdere verlengingen van de tijdelijke kaderregeling heeft de Commissie besloten om na de huidige vervaldatum van 30 juni 2022 de meeste instrumenten niet meer te verlengen.

De tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met COVID-19 werd oorspronkelijk goedgekeurd op 19 maart 2020 (zie persbericht Europese Commissie) en is een eerste maal gewijzigd op 3 april 2020 (zie persbericht). Met die wijziging kregen overheden meer mogelijkheden om steun te verlenen voor onderzoek naar, tests en de productie van producten om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden, om banen te beschermen en om de economie verder te stutten.
Op 8 mei 2020 (zie persbericht) keurde de Commissie een tweede wijziging goed. Daarmee werd het toepassingsgebied van het tijdelijke COVID-19-steunkader uitgebreid naar maatregelen voor herkapitalisatie en achtergestelde schuld.
Op 29 juni 2020 (zie persbericht) heeft de Commissie een derde wijziging goedgekeurd waarbij het toepassingsgebied van het tijdelijke steunkader werd uitgebreid om micro-, kleine en startende ondernemingen verder te ondersteunen en particuliere investeringen te stimuleren.
Op 13 oktober 2020 (zie ECER-bericht) heeft de Commissie het tijdelijke steunkader verlengd tot en met 30 juni 2021 (behalve voor herkapitalisatiemaatregelen, die tot en met 30 september 2021 konden worden toegekend). Daarmee kregen de lidstaten de mogelijkheid om bij te dragen in een deel van de ongedekte vaste kosten van ondernemingen die door de crisis zijn getroffen.
Op 28 januari 2021 (zie ECER-bericht) heeft de Commissie het tijdelijke steunkader een vijfde maal aangepast. Nu werd het toepassingsgebied verruimd door de plafonds op te trekken en door de mogelijkheid te bieden om – tot eind 2022 – bepaalde terugbetaalbare instrumenten om te zetten in directe subsidies.
Op 18 november 2021 (zie ECER-bericht) verlengde de Commissie de tijdelijke kaderregeling voor COVID-19 tot en met 30 juni 2022 en voerde ze twee nieuwe maatregelen in om directe stimulansen te creëren voor toekomstgerichte particuliere investeringen en solvabiliteitssteun, voor een bijkomende beperkte periode.

Het gebruik van de tijdelijke kaderregeling
Sinds het begin van de pandemie heeft de tijdelijke kaderregeling de EU-lidstaten in staat gesteld om in verband met de pandemie snel gerichte en evenredige steun te verlenen aan bedrijven in nood, met behoud van een gelijk speelveld op de EU-interne markt en handhaving van voor iedereen geldende horizontale voorwaarden. Lidstaten konden zodoende
snel en doeltreffend optreden om bedrijven die door de crisis zijn getroffen te helpen, en er tegelijkertijd te zorgen dat de steun beperkt blijft tot degenen die dat werkelijk nodig hebben.

Tot op heden heeft de Commissie in het kader van de coronapandemie meer dan 1300 besluiten van lidstaten goedgekeurd, waarbij bijna 950 nationale maatregelen werden goedgekeurd voor een geraamd totaalbedrag van bijna 3,2 biljoen euro aan staatssteun.

Hoe verder na 30 juni 2022?
De lidstaten kunnen nog tot en met 30 juni 2022 gebruikmaken van alle elementen van de tijdelijke kaderregeling. Daarna zullen de lidstaten nog steeds leningen kunnen omzetten in beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies, met toepassing van de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling en indien hun nationale regelingen daarin voorzien. Een dergelijke omzetting kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt om leningen of delen daarvan af te schrijven ten gunste van kredietnemers die niet in staat zijn terug te betalen. Ook kunnen de lidstaten beschikken over regelingen die het mogelijk maken leningen te herstructureren, bijvoorbeeld door de looptijd ervan te verlengen of de toepasselijke rentetarieven te verlagen, binnen specifieke grenzen. Tot slot blijft investeringssteun met het oog op een duurzaam herstel mogelijk tot 31 december 2022 en solvabiliteitssteun tot en met 31 december 2023. Zie hierover ook de non-paper (EN) van de Commissie.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-bericht: Europese Commissie consulteert EU-lidstaten over de toekomst van het tijdelijke COVID-steunkader (4 oktober 2021)
ECER-pagina: EU-ontwikkelingen COVID