Europese Commissie daagt Malta voor het EU-Hof in verband met gouden paspoort praktijken

Contentverzamelaar

Europese Commissie daagt Malta voor het EU-Hof in verband met gouden paspoort praktijken

De Europese Commissie is van mening dat de Maltese regeling voor het burgerschap van investeerders, ook wel "gouden paspoorten" genoemd, niet verenigbaar is met het EU-beginsel van loyale samenwerking en met het begrip EU-burgerschap.

De Commissie heeft besloten Malta op grond van artikel 258, lid 2, van het EU-Werkingsverdrag voor het EU-Hof te dagen. Het toekennen van het EU-burgerschap in ruil voor vooraf bepaalde betalingen of investeringen zonder een echte band met de betrokken lidstaat is volgens de Commissie niet verenigbaar met het beginsel van loyale samenwerking (artikel 4, lid 3, van het EU-Verdrag), en met het begrip "burgerschap van de Unie" (artikel 20 van het EU-Werkingsverdrag).

Eerder stuurde de Commissie op 20 oktober 2020 Malta al een schriftelijke aanmaning gezonden, waarin zij er bij Malta op aandrong zijn regeling inzake het investeerdersburgerschap te beëindigen. Op 9 juni 2021 stuurde de Commissie een aanvullende aanmaningsbrief. In maart 2022 heeft Malta naar aanleiding van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne deze nieuwe regeling voor Russische en Wit-Russische onderdanen opgeschort. Hoewel dit een positieve stap was geeft de Commissie aan dat Malta de regeling voor alle andere nationaliteiten blijft toepassen en niet het voornemen heeft geuit deze te beëindigen. Op 6 april 2022 stuurde de Commissie Malta een met redenen omkleed advies. Het antwoord van Malta daarop ging volgens de Commissie niet op bevredigende wijze in op de bezwaren van de Commissie. Malta is de enige lidstaat die een dergelijke regeling toepast.

Achtergrond

Het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten vormen de kern van de EU. Iedereen die de nationaliteit van een EU-lidstaat bezit, is tegelijkertijd EU-burger. Het EU-burgerschap geeft automatisch recht op vrij verkeer, toegang tot de interne markt van de EU en actief en passief kiesrecht bij Europese en lokale verkiezingen. Voorwaarden voor het verkrijgen en verliezen van de nationaliteit, die door de nationale wetgeving van elke lidstaat worden geregeld, moeten naar behoren in overeenstemming zijn met het EU-recht.

Beleggersburgerschapsregelingen stellen een persoon in staat een nieuwe nationaliteit te verkrijgen op basis van vooraf bepaalde betalingen of investeringen, en zonder een echte band met het naturaliserende land, zoals een langdurig verblijf. Deze regelingen verschillen van verblijfsregelingen voor investeerders (of "gouden visa"), waarbij onderdanen van derde landen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning kunnen krijgen om in een EU-land te wonen. Beide soorten regelingen houden ernstige risico's in, met name op het gebied van veiligheid, witwassen van geld, belastingontduiking en corruptie.

Ook in andere lidstaten heeft de Commissie actie ondernomen ten aanzien van stelsels voor investeerdersburgerschap. Bijvoorbeeld in Cyprus en Bulgarije. In die lidstaten is inmiddels ook gereageerd op die actie van de Commissie en de situatie wordt door de Commissie gemonitord.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-pagina: Inbreukprocedures
ECER-dossier: Burgerschap van de EU
ECER-bericht: Nieuwe stap in inbreukprocedure tegen Malta vanwege de toekenning van gouden paspoorten (14 april 2022)