Europese Commissie doet voorstel voor een toekomstbestendig Bankenpakket 2021

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor een toekomstbestendig Bankenpakket 2021

Met de voorgestelde herziening van de EU-bankvoorschriften, meer in het bijzonder van de bestaande EU-verordening en EU-richtlijn kapitaalvereisten, zullen EU-banken beter bestand zijn tegen mogelijke toekomstige economische schokken. Tegelijk draagt de herziening bij aan het herstel van de Europese Unie na de COVID-19-pandemie en aan de transitie naar klimaatneutraliteit.

Met het Bankenpakket wordt de uitvoering van het zogeheten Bazel III-akkoord in de Europese Unie afgerond. De voorstellen voor herziening van de EU-regels- bestaande uit drie wetgevingsvoorstellen- vormen de laatste stap in de hervorming van de betreffende EU-bankregels door de Europese Commissie. Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om het wetgevingspakket te bespreken.

Achtergrond
In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis hebben toezichthouders van 28 jurisdicties over de hele wereld eerder in het Bazels Comité voor bankentoezicht ( BCBS ) overeenstemming bereikt over een nieuwe internationale norm ter versterking van de bankenunie. Deze norm staat bekend als het  Bazel III -akkoord. Deze overeenkomst is in 2017 afgerond. De EU heeft de meerderheid van de betreffende regels al uitgevoerd, waardoor de bankensector in de EU veel robuuster is geworden.

Dit bracht met zich mee dat de veerkracht van de EU-banken tijdens de COVID-19-crisis ook overeind bleef. Dat blijkt mede uit het feit dat banken leningen zijn blijven verstrekken. De hervormingen die worden voorgesteld in het Bankenpakket 2021 vormen een aanvulling op de agenda voor de periode na de financiële crisis, om het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de bankensector in de EU aanzienlijk te stimuleren.

Het Bankenpakket 2021
Het herzieningsvoorstel betreft:

Tegelijk met het pakket werd ook een Q&A over het pakket uitgegeven (EN).

Het pakket onderscheidt drie doelen:

1.Uitvoering van Bazel III – versterking van de bestendigheid tegen economische schokken

Het pakket beoogt een getrouwe uitvoering aan het internationale  Bazel III-akkoord  te geven en houdt tevens rekening met de specifieke kenmerken van de bankensector in de EU, bijvoorbeeld wat hypotheken met een laag risico betreft. Het voorstel moet ervoor zorgen dat “interne modellen” die banken gebruiken om hun kapitaalvereisten te berekenen, de risico's niet onderschatten. Het kapitaal dat nodig is om deze risico's te dekken, moet toereikend zijn. Zo zal het ook makkelijker worden om risico gebaseerde kapitaalratio's tussen banken te vergelijken, en wordt het vertrouwen in die ratio's en de deugdelijkheid van de sector in het algemeen hersteld.

Het voorstel heeft tot doel de veerkracht te versterken zonder dat dit leidt tot aanzienlijke verhogingen van de kapitaalvereisten. Het algemene effect op kapitaalvereisten blijft met het voorstel beperkt tot wat noodzakelijk is en het concurrentievermogen van de EU-bankensector wordt gevrijwaard. Het pakket vermindert ook de kosten voor de naleving, met name voor kleinere banken, zonder dat de toepasselijke prudentiële normen (EN) in het kader van financiële supervisie en risicomanagement worden versoepeld.

2.Duurzaamheid — bijdragen aan de groene transitie

De versterking van de veerkracht van de banksector ten aanzien van milieu-, sociale en governancerisico's (hierna: ESG) is een belangrijk aspect van de Mededeling (uit juli 2021) over de strategie voor duurzame financiering van de Commissie . Het is van essentieel belang om de manier waarop banken deze risico's beter meten en beheren, te verbeteren. Ook is het belangrijk dat de markten kunnen controleren hoe banken dit aanpakken. Hierbij is een cruciale rol weggelegd voor prudentiële regelgeving.

Het voorstel vereist dat banken ESG-risico's systematisch omschrijven, openbaar maken en beheren als onderdeel van hun risicobeheer. Daar horen ook regelmatige klimaatstresstests bij door zowel toezichthouders als banken. Toezichthouders zullen ESG-risico's moeten beoordelen als onderdeel van regelmatige toezichttoetsingen. Alle banken moeten bekendmaken in welke mate zij aan ESG-risico's zijn blootgesteld. Ter vermijding van onnodige administratieve lasten voor kleinere banken zullen de openbaarmakingsregels evenredig zijn.

De voorgestelde maatregelen maken niet alleen de banksector veerkrachtiger maar zorgen er ook voor dat banken rekening houden met duurzaamheidsoverwegingen.

3.Sterker toezicht — zorgen voor goed beheer van EU-banken en betere bescherming van de financiële stabiliteit

Het pakket voorziet in sterkere instrumenten voor toezichthouders van EU-banken. Het beoogt een duidelijke, robuuste en evenwichtige reeks regels in te voeren die geschikt en betrouwbaar zijn om toezichthouders te laten oordelen of senior personeelsleden over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken voor het beheer van een bank.

Toezichthouders krijgen ook betere instrumenten om toezicht te houden op fintech-groepen, met inbegrip van bankfilialen. Een verbeterde toolkit zal zorgen voor een gezond en voorzichtig beheer van EU-banken.

De herziening heeft ook - op evenredige wijze - betrekking op de vestiging van bijkantoren van banken uit derde landen in de EU. Momenteel zijn dergelijke bijkantoren voornamelijk onderworpen aan nationale wetgeving, die slechts in zeer beperkte mate is geharmoniseerd. Met het Bankenpakket worden de EU-regels op dit gebied geharmoniseerd: toezichthouders zullen zich dan beter kunnen toeleggen op het beheer van de risico's in verband met deze entiteiten, die hun activiteiten in de EU de laatste jaren aanzienlijk hebben uitgebreid.

Meer informatie

  • Persbericht Europese Commissie
  • Website Europese Commissie: Bankenpakket (EN)
  • ECER-EU-essentieel: Instellingen & overige organen/ ECB
  • ECER-bericht: Nederlands kabinet publiceert Staat van de Europese Unie 2021 (12 april 2021)
  • ECER-bericht : Akkoord tussen Europees Parlement en Raad over de Bankenunie (20 maart 214)