Europese Commissie keurt nieuw tijdelijk crisissteunkader goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt nieuw tijdelijk crisissteunkader goed

Met het nieuwe kader worden steunmaatregelen in sectoren die belangrijk zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie bevorderd. Het nieuwe crisiskader moet, samen met de tegelijkertijd gepubliceerde nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening, investeringen en productie van schone technologie gaan helpen.

Het gaat om het nieuwe tijdelijk crisis- en transitiekader (TCTF) dat de Commissie op 9 maart 2023, tegelijk met de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, zie ook dit ECER-bericht), goedkeurde. Samen met de nieuwe AGVV zal het tijdelijk crisis- en transitiekader hulp bieden om investeringen en financiering voor de productie van schone technologieën in Europa te versnellen, een ander ook in overeenstemming met het in februari 2023 door de Commissie gepubliceerde industrieel plan voor de Green Deal (zie ook dit ECER-bericht).

Het nieuwe tijdelijke crisis- en transitiekader wijzigt en verlengt voor een deel het tijdelijke crisiskader (TCF) dat in reactie op het uitbreken van de oorlog in Oekraïne vanaf 23 maart 2022 gold (zie dit ECER-bericht) en dat de lidstaten in staat moest stellen de economie te ondersteunen in de context van de Russische oorlog tegen Oekraïne. Het TCF werd sindsdien al twee maal gewijzigd in juli en oktober 2022 (zie ook dit ECER-bericht).

Het nieuwe tijdelijke crisis- en transitiekader bevat de volgende elementen:

 • het verlengt de mogelijkheid voor de lidstaten om verdere steun te verlenen voor maatregelen die noodzakelijk zijn in de transitie naar een klimaatneutrale industrie. Het gaat met name om regelingen voor een snellere uitrol van hernieuwbare energie en energieopslag en om regelingen voor het koolstof vrij maken van industriële productieprocessen, die de lidstaten nu kunnen invoeren tot en met 31 december 2025.
 • het toepassingsgebied van deze maatregelen wordt gewijzigd, zodat het nog makkelijker wordt regelingen voor ondersteuning van hernieuwbare energie, energieopslag en het koolstofvrij maken van industriële productieprocessen op te stellen en efficiënt uit te voeren, door:
  i) een vereenvoudiging van de voorwaarden voor het toekennen van steun aan kleine projecten en minder mature technologieën, zoals hernieuwbare waterstof. De verplichting om een openbare aanbesteding uit te voeren bestaat niet langer maar een aantal waarborgen blijven;
  ii) een uitbreiding van de mogelijkheden om steun toe te kennen voor de invoering van alle soorten hernieuwbare energiebronnen;
  iii) een uitbreiding van de mogelijkheden om steun toe te kennen voor het koolstofvrij maken van industriële processen bij de overschakeling naar van waterstof afgeleide brandstoffen; en
  iv) de invoering van hogere steunplafonds en eenvoudiger steunberekeningen.
 • er worden nieuwe maatregelen genomen, die van kracht blijven tot en met 31 december 2025, om investeringen te versnellen in sectoren die van belang zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale economie. Zo wordt het mogelijk investeringssteun toe te kennen voor de fabricage van strategische uitrusting, zoals batterijen, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, elektrolyse-installaties en voor koolstofafvang en -opslag, alsmede voor de productie van belangrijke componenten en voor de productie en recycling van daaraan verbonden kritieke grondstoffen.

De wijzigingen moeten de lidstaten ook gaan helpen bij het uitvoeren van specifieke projecten in het kader van de nationale herstelplannen die binnen het desbetreffende toepassingsgebied vallen.

De resterende bepalingen van het tijdelijk crisiskader (beperkte steunbedragen, liquiditeitssteun in de vorm van staatswaarborgen en gesubsidieerde leningen, steun ter compensatie van hoge energieprijzen, maatregelen om de vermindering van de elektriciteitsvraag te ondersteunen), die meer verbonden zijn met de onmiddellijke crisissituatie, blijven van toepassing tot en met 31 december 2023. In verband met de rechtszekerheid zal de Commissie in een later stadium beoordelen of een verlenging noodzakelijk is.

Meer informatie over het tijdelijk crisiskader en andere maatregelen die de Europese Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne in te perken, is hier te vinden op de website van de Commissie.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun