Europese Commissie maakt nieuwe projecten bekend waarin vanuit het Europees Defensiefonds geïnvesteerd gaat worden

Contentverzamelaar

Europese Commissie maakt nieuwe projecten bekend waarin vanuit het Europees Defensiefonds geïnvesteerd gaat worden

De nu 54 geselecteerde projecten zullen onder meer technologische excellentie ondersteunen in een breed scala aan defensievermogens op kritieke gebieden, bijdragen tot de vermogensprioriteiten van de EU, strategisch luchtvervoer van overtollige vracht ondersteunen en de overdracht van civiele innovatie naar defensie ondersteunen.

De Europese Commissie maakte de resultaten van de eerdere oproepen tot het indienen van voorstellen voor 2023 in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF) op 16 mei 2024 bekend (zie hier de factsheets met informatie over de resultaten en hier de factsheets met informatie over de oproepen uit 2023, alsmede dit ECER-bericht over het EDF werkprogramma 2023). Het gaat om projecten ter waarde van 1.031 miljoen euro aan EU-financiering ter ondersteuning van 54 gezamenlijke Europese onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op defensiegebied.

De Commissie zal nu een subsidieovereenkomst voorbereiden met de consortia achter de geselecteerde voorstellen. Na de goedkeuring van het gunningsbesluit van de Commissie zullen de subsidieovereenkomsten vóór eind 2024 worden ondertekend en zullen de samenwerkingsprojecten van start gaan. De projecten zullen vormgeven aan het toekomstige landschap van Europese defensietechnologie, grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en de innovatiecapaciteit van de Europese defensiebasis stimuleren.

Achtergrond
De Europese defensie-industrie heeft in november 2023 in totaal 236 voorstellen ingediend voor gezamenlijke Onderzoek & Ontwikkelings (O & O)-projecten op defensiegebied. Dit gebeurde naar aanleiding van de oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen (‘call for proposals’) in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF) van 2023 (zie hier meer informatie over het EDF en de oproep voor 2024).

Het EDF is het belangrijkste instrument van de EU om de samenwerking op het gebied van O & O op defensiegebied in Europa te ondersteunen. Voortbouwend op de inspanningen van de lidstaten bevordert het EDF de samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in de hele EU en Noorwegen (als geassocieerd land). Het EDF ondersteunt op samenwerking gebaseerde defensieprojecten gedurende de gehele O&O-cyclus, waarbij de nadruk ligt op projecten die leiden tot geavanceerde en interoperabele defensietechnologieën en -apparatuur. Het EDF stimuleert innovatie en bevordert de grensoverschrijdende deelname van kmo's. De projecten worden geselecteerd na oproepen tot het indienen van voorstellen die zijn gebaseerd op de EU-vermogensprioriteiten die gezamenlijk door de lidstaten zijn overeengekomen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), met name in het kader van het vermogensontwikkelingsplan (CDP).

Het EDF beschikt over een begroting van 7.953 miljard euro voor de periode 2021-2027. Met de goedkeuring in maart 2024 van het jaarlijkse werkprogramma 2024 heeft de Commissie zich er nu toe verbonden meer dan 4 miljard euro van de EDF-begroting te investeren in gezamenlijk O & O op defensiegebied. Het EDF wordt uitgevoerd door middel van jaarlijkse werkprogramma's die zijn opgebouwd rond 17 stabiele thematische en horizontale actiecategorieën tijdens de periode 2021-2027 van het meerjarig financieel kader (MFK). Daarbij ligt de nadruk op nieuwe uitdagingen om vorm te geven aan een multidimensionale benadering van de moderne gevechtsruimte, zoals medische defensieondersteuning, chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-) bedreigingen, cyberspace en ruimtevaart, stimulerende en faciliterende impulsen voor defensie om het EDF een belangrijke technologische impuls te geven die relevant zijn voor alle vermogensdomeinen en uitmuntendheid op het gebied van oorlogvoering om de vermogenstoewijzing te verbeteren en ambitieuze defensiesystemen te ondersteunen.

De geselecteerde projecten
De nu 54 geselecteerde projecten zullen technologische excellentie ondersteunen in een breed scala aan defensievermogens op kritieke gebieden, waaronder cyberdefensie, grond-, lucht- en marinegevechten, bescherming van in de ruimte gestationeerde middelen of chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) defensie. De projecten zullen bijdragen tot de vermogensprioriteiten van de EU, zoals een beter situationeel bewustzijn om de toegang tot de ruimte en tot technologieën voor een toekomstige hoofdgevechtstank te waarborgen (bijvoorbeeld de projecten MARTE en FMBTech).

De projecten beogen ook strategisch luchtvervoer van overtollige vracht te ondersteunen. Zo zal E-CUAS 24 begunstigden uit 12 lidstaten en Noorwegen bijeenbrengen om defensietechnologieën ter bestrijding van onbemande luchtvaartuigen, zoals drones, te bevorderen. Op het gebied van landvermogens zal project SRB2 verbeteringen op een nieuw schorsingssysteem voor zware gepantserde voertuigen meebrengen. EDC2 zal resulteren in een prototype van de Europese patrouillecorvetteen het TALOS-TWO-onderzoeksproject zal de Europese uitmuntendheid op het gebied van op kunststoffen gebaseerde gerichte energiewapens bevorderen.

In het kader van de EU-regeling voor defensie-innovatie (EUDIS) van het EDF-programma hebben kmo's, start-ups en nieuwkomers in de defensiesector een aantal mogelijkheden aangegrepen die in de EDF-financieringsronde 2023 werden geboden. Voor het eerst zullen 4 projecten de overdracht van civiele innovatie naar defensie ondersteunen. Daarnaast zal technologische ontwikkeling worden gecombineerd met technische en financiële steun voor de korte termijn aan maximaal 60 start-ups en kmo's tijdens de uitvoering, waardoor eenvoudigere en makkelijkere toegang tot het programma mogelijk wordt.

Deze derde editie van de EDF-oproepen toont aan dat de defensie-industrie en -onderzoeksorganisaties in de EU, ongeacht hun omvang en geografische ligging, een sterke en steeds grotere belangstelling hebben voor grensoverschrijdende samenwerking en gezamenlijke bijdragen aan de ontwikkeling van strategische vermogens van de EU. Dit blijkt onder meer uit:

  • De grote belangstelling bij de EU-industrie: Er werden 236 voorstellen ontvangen van diverse consortia, waaronder grote ondernemingen, kmo's, midcapondernemingen en organisaties op het gebied van onderzoek en technologie;
  • Grote geografische reikwijdte: 581 juridische entiteiten uit 26 EU-lidstaten en Noorwegen die deelnemen aan de voorstellen;
  • Brede samenwerking binnen projecten: bij de geselecteerde voorstellen zijn gemiddeld 17 entiteiten uit 8 landen betrokken;
  • Sterke betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's): Kmo's zijn meer dan 42 procent van alle entiteiten in geselecteerde voorstellen die meer dan 18 procent van de totale gevraagde EU-financiering ontvangen;
  • Goed evenwicht tussen onderzoek en vermogensontwikkeling: 265 miljoen euro voor de financiering van 30 onderzoeksprojecten en 766 miljoen euro voor de financiering van 24 projecten voor vermogensontwikkeling;
  • Ondersteuning voor disruptieve technologieën voor defensie: 4 procent van de begroting is bestemd voor de financiering van baanbrekende ideeën die innovatie zullen brengen om de concepten en het verloop van defensieprojecten ingrijpend te veranderen;
  • Evenwichtige steun voor strategische defensievermogens en nieuwe veelbelovende technologische oplossingen;
  • Samenhang met andere defensie-initiatieven van de EU via het strategisch kompas van de EU, de vermogensprioriteiten van de EU en permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), waarbij 14 van de geselecteerde ontwikkelingsvoorstellen verband houdt met PESCO.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Buitenlands- en Veiligheidsbeleid
ECER-bericht: Europese Commissie en Europees investeringsfonds richten vermogensfaciliteit voor defensie op (17 januari 2024)