Europese Commissie presenteert twee wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de implementatie en de handhaving van de Brexit-overeenkomsten

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert twee wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de implementatie en de handhaving van de Brexit-overeenkomsten

De Europese Commissie heeft twee wetgevingsvoorstellen goedgekeurd waarin regels en procedures zijn vastgelegd voor de tenuitvoerlegging en de handhaving van het terugtrekkingsakkoord (TA) en de handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het VK. De voorstellen voorzien in een procedure om de EU-lidstaten te raadplegen voordat specifieke maatregelen worden genomen om de belangen van de EU in het kader van het TA en de HSO te beschermen. Met de vaststelling van deze wetgevingsvoorstellen voldoet de Commissie aan haar eerdere politieke toezegging om voor 1 april 2022 een specifiek wetgevingskader voor te stellen.

Het gaat om twee wetgevingsvoorstellen. Het ene voorstel vindt u hier en het andere voorstel is hier te raadplegen.

Achtergrond

Op 30 januari 2020 heeft de Raad het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna: terugtrekkingsakkoord of TA) gesloten. Die overeenkomst is op 1 februari 2020 in werking getreden. Daarnaast heeft de Raad op 29 april 2021 de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (hierna: HSO) gesloten. De HSO werd voorlopig toegepast met ingang van 1 januari 2021 en trad op 1 mei 2021 in werking.

Maatregelen

Zowel in het terugtrekkingsakkoord als in de HSO is bepaald dat een partij in specifieke gevallen en onder de daarin vastgestelde voorwaarden en procedures bepaalde maatregelen kan vaststellen. De Europese Commissie heeft op 11 maart 2022 twee wetgevingsvoorstellen gepresenteerd, waarin de regels en procedures zijn vastgesteld voor de vaststelling, namens de EU, van maatregelen in het kader van het TA en de HSO. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

  • Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een partij een uitspraak van een scheidsgerecht of –panel naleeft (artikel 178 TA en artikel 749 HSO). Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen als de opschorting van verplichtingen uit de TA of de HSO. Dergelijke maatregelen zijn tijdelijke maatregelen totdat volledige naleving is bereikt;
  • Compenserende maatregelen, die op verzoek van een partij door een scheidsgerecht worden toegestaan indien is vastgesteld dat de andere partij corrigerende maatregelen heeft toegepast die in aanzienlijke mate onverenigbaar zijn met de toepasselijke bepalingen van de HSO (artikel 374, lid 12, HSO)

Daarnaast bieden de TA en de HSO een partij de mogelijkheid de volgende maatregelen te nemen zonder eerst een beroep te doen op een geschillenbeslechtingsmechanisme:

Procedure

De Europese Commissie is op grond van de wetgevingsvoorstellen bevoegd om de hierboven genoemde maatregelen door middel van uitvoeringshandelingen vast te stellen, te wijzigen, te schorsen of in te trekken. De Commissie wordt daarbij bijgestaan door het VK-Comité.

Meer informatie: