Europese Commissie publiceert Aanbeveling over betere bescherming kinderen tegen geweld

Contentverzamelaar

Europese Commissie publiceert Aanbeveling over betere bescherming kinderen tegen geweld

De Aanbeveling roept autoriteiten op alle bestuursniveaus en maatschappelijke organisaties in alle sectoren op om samen te werken om kinderen op een samenhangende en systemische manier te beschermen tegen geweld.

Naar aanleiding van de alarmerende statistieken over kindermisbruik, -geweld en -verwaarlozing in heel Europa heeft de Europese Commissie op 23 april 2024 een Aanbeveling gepubliceerd om EU-landen te ondersteunen bij het ontwikkelen en versterken van kinderbeschermingssystemen (SWD(2024) 98). Zie voor meer informatie ook deze webpagina van de Europese Commissie. De aanbeveling maakt deel uit van diverse EU-acties in het kader van de EU-strategie voor de rechten van het kind (uit 2021) (zie daarover ook deze webpagina van de Commissie en dit ECER-bericht). In de aanbeveling zijn ook de verzamelde standpunten van kinderen via het nieuwe EU-platform voor kinderparticipatie meegenomen. 

De aanbeveling stelt kinderen centraal in kinderbeschermingssystemen en ondersteunt EU-landen bij het aanpassen van hun systemen om elk kind te beschermen tegen elke vorm van geweld. Dit wordt gedaan door:

- Het opzetten van een algemeen kader van geïntegreerde kinderbeschermingssystemen, waarbij de EU-landen worden uitgenodigd nationale plannen op te stellen om geweld tegen kinderen te beëindigen en de EU- en nationale wetgeving inzake kinderbescherming effectief ten uitvoer te leggen;

- De coördinatie en samenwerking tussen sectoren en bevoegde autoriteiten te verbeteren door professionals op te leiden;

- Alomvattende en gecoördineerde ondersteunende acties op te zetten in gevallen van geweld tegen kinderen;

- In te spelen op de online- en offlineveiligheidsbehoeften van kinderen door bijvoorbeeld de digitale geletterdheid van kinderen te verbeteren;

- De integriteit en geestelijke gezondheid van kinderen te beschermen, (cyber)pesten te voorkomen en bestrijden, door landen aan te moedigen nationale strategieën voor geestelijke gezondheid te ontwikkelen;

- Geweld tegen kinderen te voorkomen door de samenleving als geheel verantwoordelijk te maken voor de bescherming van kinderen door voldoende preventieve maatregelen te nemen;

- Beter gebruik te maken van bestaande EU-instrumenten om kinderbeschermingssystemen te versterken, waaronder wetgeving, beleid en financiering.

Rechten van het kind betreffen grondrechten (zie voor meer achtergrondinformatie ook deze webpagina van de Europese Commissie). Zowel het EU-Handvest van de grondrechten als het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, waarbij alle EU-lidstaten partij zijn, bevorderen de bescherming van de rechten van het kind. De aanbeveling moet de EU gaan helpen een cultuur van nultolerantie ten aanzien van geweld tegen kinderen te bereiken. De aanbeveling gaat ook buiten de EU-grenzen doordat deze EU-landen wil aanzetten tot een geïntegreerde aanpak om kinderen ook buiten hun grenzen te beschermen. Denk aan het uitbannen van kinderarbeid, de bescherming van kinderen in gewapende conflicten en de bescherming van kinderen tegen klimaatverandering en milieugevaren.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Uitbuiting van vrouwen en kinderen
ECER-bericht : Europese Commissie brengt rapport uit over uitvoering van de tijdelijke verordening ter bestrijding van online kindermisbruik (9 januari 2024)