Europese Commissie sluit het mechanisme voor samenwerking en toetsing voor Bulgarije en Roemenië af

Contentverzamelaar

Europese Commissie sluit het mechanisme voor samenwerking en toetsing voor Bulgarije en Roemenië af

De Europese Commissie heeft medio september het mechanisme voor samenwerking en toetsing voor Bulgarije en Roemenië formeel afgesloten.

Het mechanisme voor samenwerking en toetsing (het ‘CVM’ (Cooperation and Verification Mechanism) werd ingesteld bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie in 2007. Het mechanisme is bedoeld om deze twee landen bij te staan bij het aanpakken van resterende tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat (onafhankelijke rechterlijke macht), justitiële hervorming, corruptiebestrijding en, in het geval van Bulgarije, bestrijding van georganiseerde misdaad. De Commissie heeft nu op 15 september 2023 de oorspronkelijke CVM-beschikkingen uit 2006 ten aanzien van zowel Bulgarije als Roemenië ingetrokken.

Sinds de instelling van het CVM heeft de Commissie regelmatig verslag uitgebracht over de voortgang van de desbetreffende hervormingen in Bulgarije en Roemenië. In oktober 2019 publiceerde de Commissie haar laatste verslag over Bulgarije en in november 2022 het laatste verslag over Roemenië. Voor beide lidstaten concludeerde de Commissie dat zij hun verplichtingen op basis van het CVM naar tevredenheid waren nagekomen en dat zij nog verder moesten werken aan de implementatie van een aantal specifieke toezeggingen die in de verslagen waren opgenomen. Volgens de Commissie was dit werk afgelopen juni voltooid. Op 6 juli 2023 informeerde de Commissie de Raad en het Europees Parlement over haar intentie de CVM-beschikkingen ten aanzien van Roemenië en Bulgarije in te trekken.

De Commissie kan (zelfstandig) tot intrekking besluiten indien zij meent dat aan alle in het CVM opgenomen verplichtingen is voldaan. Op grond van de artikelen 37 en 38 van de Toetredingsakte voor Bulgarije en Roemenië dient de Commissie hierbij naar behoren rekening te houden met de opmerkingen van de Raad. In zijn reactie nam de Raad kennis van de aankondiging van de Commissie, en erkende de Raad dat de samenwerking ten aanzien van het hervormingsproces binnen het reguliere rechtsstaatsinstrumentarium kan worden voortgezet

De Commissie geeft aan uit te zien naar de voortzetting van de samenwerking met Bulgarije en Roemenië in het kader van de jaarlijkse rechtsstaatcyclus (zie ook de informatie in dit ECER-dossier), zoals die voor alle lidstaten geldt.

In de kabinetsappreciatie van 8 september 2023 op het rechtsstaatrapport 2023 wordt ook ingegaan op het (toen nog aanstaande) intrekkingsbesluit van de Europese Commissie.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: CVM Bulgarije en Roemenië   
ECER-dossier: Rechtsstaat in de EU
ECER-bericht: EU-Hof oordeelt opnieuw over bepaalde elementen van het gerechtelijke systeem in Roemenië (5 januari 2022)
ECER-bericht: Commissie lanceert debat om de rechtsstaat in de EU te versterken (15 april 2019)