Europese Commissie start online enquête over verbetersuggesties landbouwers

Contentverzamelaar

Europese Commissie start online enquête over verbetersuggesties landbouwers

De uitkomsten van de online enquête, die is bedoeld om standpunten van landbouwers in de EU te verzamelen, zullen gaan helpen bij het identificeren van de bronnen van administratieve lasten en complexiteit die voortvloeien uit de GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid)-regels en andere regels voor voedsel en landbouw. Het gaat zowel om de toepassing ervan op nationaal niveau als om de registratie- en rapportageplichten in verband daarmee.

In navolging van eerdere voorstellen om de lasten voor landbouwers te verminderen (zie ook dit ECER-bericht), lanceerde de Commissie op 7 maart 2024 een online-enquête om de standpunten van de landbouwers in de EU rechtstreeks te verzamelen.   De enquête staat open tot en met 8 april en bestaat uit een aantal korte vragen stellen,  zoals:
Hoeveel tijd wordt er jaarlijks besteed aan administratieve taken in verband met de toepassing van steun en rapportageverplichtingen? Gebruiken landbouwers mobiele apparaten om gegeotagde foto's te leveren? Hoe beoordelen zij de complexiteit van de verschillende procedures en regels die op landbouwbedrijven van toepassing zijn? Hebben zij in 2023 hulp van buitenaf gebruikt bij de voorbereiding van de GLB-steunaanvraag?
De antwoorden van landbouwers  zullen waardevolle feedback geven om inzicht te krijgen in hun belangrijkste bronnen van zorg.

De voorlopige resultaten van de enquête zullen medio april worden gepresenteerd. Tegelijkertijd worden er interviews met landbouwers- organisaties georganiseerd om het beeld te vervolledigen.

De enquête zal tegen de zomer een duidelijker beeld geven van de belangrijkste administratieve belemmeringen waarmee landbouwers te maken krijgen.  De resultaten worden opgenomen in een meer gedetailleerde analyse die in het najaar van 2024 zal worden gepubliceerd om de bronnen van complexiteit voor landbouwers te verduidelijken: EU-niveau, nationaal niveau, GLB en andere vereisten en beleidsmaatregelen.

Sinds begin 2024 nam de Commissie al een aantal concrete maatregelen om de huidige druk van de landbouwers in de EU te verlichten.   Op 12 februari heeft de Commissie de gedeeltelijke afwijking van de regels inzake braakliggend land (GLMC 8) goedgekeurd waar landbouwers en lidstaten om hadden verzocht (zie ook dit ECER-bericht). In de aanloop naar de Raad Landbouw van 26 februari heeft de Commissie het Belgische voorzitterschap een reeks acties op korte en middellange termijn toegestuurd als basis voor besprekingen en gezamenlijke actie met de EU-landen (zie ook dit ECER-bericht). De online-enquête behoorde tot de aangekondigde kortetermijnmaatregelen, naast de vereenvoudiging van bepaalde controles en de verduidelijking van het begrip overmacht en uitzonderlijke omstandigheden. Deze laatste twee punten zijn inmiddels besproken met de lidstaten.

Tegen medio maart zal de Commissie verdere voorstellen indienen voor acties op middellange termijn en maatregelen om de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen te verbeteren.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Landbouw