Europese Commissie start raadpleging over strategie voor een Europese Defensie-industrie

Contentverzamelaar

Europese Commissie start raadpleging over strategie voor een Europese Defensie-industrie

De strategie moet voortbouwen op de analyse van de lacunes op het gebied van defensie-investeringen, op de ervaring met het Europees Defensiefonds en andere defensie-instrumenten van de EU. Maar ook op de recente initiatieven om gezamenlijke aanbestedingen van de lidstaten op het gebied van defensie te bevorderen en om de industriële capaciteit ter ondersteuning van Oekraïne op te voeren.

Het gaat om het op 27 oktober 2023 door de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de Hoge Vertegenwoordiger, gelanceerde uitgebreide raadplegingsproces waarin belanghebbenden betrokken worden bij het verzamelen van input ten behoeve van de nieuwe strategie voor de Europese defensie-industrie (zie ook deze website Europese Commissie).

Idee achter de strategie is dat, na de snelle reactie van de EU en lidstaten op de oorlog in Oekraïne, het nu tijd is dat de EU overschakelt van noodmaatregelen naar het opbouwen van haar vermogen om de defensieparaatheid te vergroten voor de lange termijn.

De strategie moet niet alleen leiden tot het vullen van de lacunes op het gebied van defensie-investeringen, op het inzichtelijk maken van de ervaring met het Europees Defensiefonds en andere defensie-instrumenten van de EU en om gezamenlijke aanbestedingen van de lidstaten op het gebied van defensie te bevorderen. De strategie voor de Europese defensie-industrie zal tevens een verdere impuls geven aan de ontwikkeling van de defensievermogens van de lidstaten, ondersteund door een moderne en veerkrachtige Europese technologische en industriële defensiebasis, waarbij een strategisch kader voor de komende jaren wordt vastgesteld. Dit moet de lidstaten gaan helpen om hun voorraden aan te vullen en nieuw defensiematerieel aan te kopen. Maar daarnaast zal het ook de rol van Europese Unie als speler op het gebied van veiligheid en defensie voor de lange termijn versterken. Dit in overeenstemming met de ambitie die met het  strategisch kompas  wordt nagestreefd.

De strategie voor de Europese defensie-industrie zal in nauw overleg met de lidstaten, het Europees Parlement, de defensie-industrie, financiële actoren en alle andere relevante belanghebbenden worden uitgewerkt. De komende drie maanden zal er een uitgebreid proces plaatsvinden om de belanghebbenden hierbij te betrekken. Dit omvat schriftelijke bijdragen en overlegworkshops met belanghebbenden.

Tijdens dit proces zal de Commissie, samen met de Europese Dienst voor extern optreden en in coördinatie met het Europees Defensieagentschap, voorstellen te onderzoeken hoe de vraag kan worden gecoördineerd, toeleveringsketens kunnen worden versterkt, innovatie kan worden gestimuleerd en het concurrentievermogen van de sector kan worden ondersteund, en hoe in het EU-beleid beter rekening kan worden gehouden met defensiedoelstellingen.

Op basis van deze uitgebreide raadpleging is het de bedoeling dat de strategie voor de Europese defensie-industrie begin 2024 wordt gepresenteerd. Dit moet ook de gelegenheid bieden om de balans op te maken van de eerste resultaten die zijn bereikt met de verordening betreffende de ondersteuning van de productie van munitie (Act in Support of Ammunition Production; de
ASAP-Verordening (EU) 2023/1525 uit juli 2023, zie ook dit ECER-bericht) en het instrument voor de versterking van de Europese defensie-industrie door middel van aanbestedingen (European Defence Industrial Reinforcement through Procurement Act; de Edirpa-Verordening (EU) 2023/2418 die op 26 oktober 2023 in het EU Publicatieblad werd gepubliceerd). Beide verordeningen lopen tot medio 2025.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Buitenlands en Veiligheidsbeleid
ECER-dossier : Aanbestedingen
ECER-bericht : Europese Commissie stelt werkprogramma vast ter ondersteuning en opschaling van de munitieproductie (31 oktober 2023)
ECER-bericht : Verordening versterking defensie-industrie door gemeenschappelijk aanbesteden aangenomen (12 oktober 2023)
ECER-bericht : Politiek akkoord bereikt over verordening voor versterking defensie-industrie door gemeenschappelijk aanbesteden (4 juli 2023)