Europese Commissie wijzigt templates voor staatssteun in kader van Herstel- en Veerkrachtfonds

Contentverzamelaar

Europese Commissie wijzigt templates voor staatssteun in kader van Herstel- en Veerkrachtfonds

De gewijzigde templates moeten lidstaten helpen bij het ontwerpen van maatregelen die zullen worden opgenomen in hun nationale herstel- en veerkrachtplannen, in overeenstemming met de EU-staatssteunregels. De geactualiseerde technische documenten ondersteunen lidstaten met name bij het ontwerpen van maatregelen die verder bijdragen tot de uitvoering van de Europese Green Deal, bij het verminderen van de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en bij het bespoedigen van de groene transitie.

Het gaat om de geactualiseerde templates met richtsnoeren voor staatssteun die op 4 april 2023 werden gepubliceerd.

Achtergrond
Alle investeringen en hervormingen die staatssteun inhouden en die zijn opgenomen in de nationale herstelplannen die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) onder het Europese herstelplan NextGenerationEU door lidstaten worden gepresenteerd, moeten ter voorafgaande goedkeuring bij de Europese Commissie worden aangemeld, tenzij zij onder een van de groepsvrijstellingsregels voor staatssteun vallen.

Maatregelen die staatssteun inhouden, en die zijn opgenomen in de nationale herstelplannen die in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit worden gepresenteerd, worden door de Commissie met voorrang beoordeeld. De Commissie heeft in de voorbereidende fasen van de nationale plannen de lidstaten richtsnoeren en steun verstrekt om een snelle uitrol van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te vergemakkelijken. Tegelijkertijd zorgt de Commissie in haar besluiten dat de toepasselijke staatssteunregels worden nageleefd, om zo een gelijk speelveld op de interne markt te behouden en ervoor te zorgen dat de middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit zo worden gebruikt dat concurrentieverstoringen tot een minimum worden beperkt en particuliere investeringen niet worden verdrongen.

In december 2020 publiceerde de Commissie al elf templates met richtsnoeren voor staatssteun (zie persbericht Commissie) met sectorspecifieke richtsnoeren voor de volgende gevallen:
i) wanneer staatssteun kan worden uitgesloten, en bijgevolg voorafgaande aanmelding bij de Commissie niet noodzakelijk is;
ii) wanneer er sprake is van staatssteun, maar aanmelding niet hoeft omdat de maatregel onder een groepsvrijstelling valt, en
iii) wanneer er sprake is van staatssteun en een aanmelding noodzakelijk is. De Commissie verklaarde daarbij dat de templates met richtsnoeren waar nodig zouden kunnen worden bijgewerkt. De templates met richtsnoeren waren bedoeld om lidstaten te helpen bij het ontwerpen van staatssteunmaatregelen die deel uitmaken van hun herstel- en veerkrachtplannen en die betrekking hebben op diverse soorten investeringsprojecten die in overeenstemming zijn met de zogenoemde “Europese vlaggenschipinitiatieven” van de Mededeling over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021 van de Commissie uit september 2020.

In februari 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad de gewijzigde RRF-verordening formeel goedgekeurd om REPowerEU-hoofdstukken (zie ook persbericht Commissie uit mei 2022) op te nemen in de bestaande nationale herstel- en veerkrachtplannen van lidstaten.
In maart 2023 heeft de Commissie in de Richtsnoeren voor herstel- en veerkrachtplannen in het kader van REPowerEU de lidstaten verzocht hun gewijzigde plannen met aanvullende REPowerEU-hoofdstukken uiterlijk op 30 april 2023 in te dienen. Hiermee wil de Commissie een snelle uitrol van de REPowerEU-maatregelen waarborgen.

Geactualiseerde templates met richtsnoeren
De wijziging van de templates betreft met name de aanpassingen aan de nieuwe richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie voor 2022 (zie ECER-bericht), de herziene kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (zie ECER-bericht), het nieuwe tijdelijke crisis- en transitiekader (zie ECER-bericht) en de goedgekeurde wijziging van de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie ECER-bericht).

De Commissie wijzigt de volgende templates op de volgende vlaggenschipinitiatieven:
- Energievernieuwing: De templates 1) Energie- en waterstofinfrastructuur, 2) Energie uit hernieuwbare bronnen, met inbegrip van de productie van waterstof uit hernieuwbare bronnen, alsmede investeringssteun/ exploitatiesteun voor de vermindering en verwijdering van broeikasgas emissies, en 3) Infrastructuur voor productie en distributie van stadsverwarming en/of -koeling;
- Renovatie: De templates 1) Infrastructuur voor productie en distributie van stadsverwarming en/of -koeling, en 2) Energie-efficiëntie in gebouwen;
- Opladen en bijtanken: De templates 1) Elektrische laadstations en waterstoftankstations voor voertuigen, 2) Aanschaf van emissievrije en emissiearme voertuigen, en 3) Andere emissiearme vervoersvormen;
- Opschalen: De templates 1) Innovatieve processoren en halfgeleidertechnologieën, en 2) Cloudcapaciteiten.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun