Europese verordening mediavrijheid (EMFA) in EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Europese verordening mediavrijheid (EMFA) in EU-Publicatieblad verschenen

De Europese verordening mediavrijheid (EMFA) moet de vrijheid, pluriformiteit en redactionele onafhankelijkheid van de media in de EU waarborgen. De nieuwe regels moeten journalisten en media-aanbieders beschermen tegen politieke inmenging en ervoor zorgen dat zij in alle EU-lidstaten probleemloos hun werk kunnen doen.

Achtergrond

Onafhankelijke media zijn volgens de Europese Commissie een publieke waakhond, een belangrijke pijler van de democratie en een belangrijk en dynamisch onderdeel van de Europese economie. Ze spelen een cruciale rol bij de totstandbrenging van een openbare ruimte en de vorming van de publieke opinie. Onafhankelijke media kunnen machthebbers ter verantwoording roepen.

Op 16 september 2022 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor mediadiensten op de interne markt (Europese verordening mediavrijheid). Het voorstel maakte deel uit van de inspanningen van de EU om democratische participatie te bevorderen, desinformatie aan te pakken en de vrijheid en de pluriformiteit van de media te ondersteunen, zoals uiteengezet in het actieplan voor Europese democratie (2020).

Na onderhandelingen over het voorstel is de verordening door de Raad en het Europees Parlement aangenomen en op 17 april 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/1083).

Belangrijkste elementen van de verordening

De Europese verordening mediavrijheid (EN: European Media Freedom Act – EMFA) moet journalisten en media-aanbieders beschermen tegen politieke inmenging en ervoor zorgen dat zij in alle EU-lidstaten probleemloos hun werk kunnen doen. Met de nieuwe regels wordt gewaarborgd dat de burger toegang heeft tot vrije en pluriforme informatie. Ook moeten de EU-lidstaten voor de juiste voorwaarden en een geschikt kader zorgen om dit recht te beschermen.

De verordening voorziet in waarborgen om politieke inmenging in redactionele beslissingen voor zowel particuliere als publieke media-aanbieders tegen te gaan, journalisten en hun bronnen te beschermen, en mediavrijheid en -pluriformiteit te garanderen.

De verordening bouwt voort op de bepalingen van de richtlijn audiovisuele mediadiensten van 2018. Een nieuwe, onafhankelijke Europese Raad voor mediadiensten vervangt de bij die richtlijn ingestelde groep van regulerende instanties. Deze raad zal bestaan uit nationale media-autoriteiten en zal de Commissie ondersteunen bij het bevorderen van de consistente toepassing van de kernbepalingen van de nieuwe verordening en van de richtlijn audiovisuele mediadiensten in alle lidstaten, onder meer door adviezen te verstrekken en de Commissie te helpen richtsnoeren op te stellen.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Audiovisueel en mediabeleid
  • ECER-bericht - Politiek akkoord bereikt over voorstel voor een Verordening mediavrijheid (8 januari 2024)
  • ECER-bericht - Voorstel van de Commissie voor een Europese wet inzake mediavrijheid (20 september 2022)
  • Persbericht van de Raad