EZK brengt een Handreiking over toepassing van het IIO en de FSR uit

Contentverzamelaar

EZK brengt een Handreiking over toepassing van het IIO en de FSR uit

De handreiking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ziet op de toepassing van het Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten (IIO) en op de Verordening buitenlandse subsidies (Foreign Subsidies Regulation (FSR). De handreiking geeft een praktisch overzicht van de verplichtingen die uit beide instrumenten volgen, voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers.

De EZK-Handreiking Toepassing Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten (IIO) en Verordening buitenlandse subsidies is gepubliceerd op de website van PIANOo en is hier in te zien. De Handreiking bevat inleidende hoofdstukken over het IIO en de FSR, diverse stroomschema’s en een overzicht van veelgestelde vragen.

In 2022 werd een akkoord bereikt over twee nieuwe Europese instrumenten die moeten zorgen voor een gelijker speelveld en betere borging van de eerlijke concurrentie van de Europese interne markt, namelijk het Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten (hierna: IIO) en de Verordening Buitenlandse subsidies (hierna: FSR (Foreign Subsidies Regulation). Beide instrumenten zijn inmiddels in werking getreden.

IIO is gericht op het creëren van wederkerigheid bij toegang tot markten voor aanbestedingen. Met het instrument kan de EU uiteindelijk restricties opleggen aan bedrijven uit derde landen op de Europese markt als er beperkingen zijn in de toegang tot de markt in het betreffende derde land. FSR is gericht op het tegengaan van concurrentieverstoringen op de Europese interne markt. Het geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om onderzoek te doen naar, en waar nodig op te treden tegen, subsidies die (dochter)bedrijven ontvangen van landen buiten de EU.

De EZK-Handreiking heeft als doel om een praktisch overzicht te geven van de verplichtingen voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers die deze instrumenten met zich mee brengen. De handreiking legt, parallel aan het aanbestedingsproces, stapsgewijs uit wanneer welke verplichtingen naar voren komen bij het uitzetten van een aanbesteding of bij het doen van een verzoek tot deelneming of inschrijving.

Meer informatie:
Nieuwsbericht PIANOo
ECER-dossier: Aanbestedingen
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-bericht: Stand van zaken na eerste honderd dagen van notificatieplichten onder de FSR bekendgemaakt (22 januari 2024)