Raad actualiseert richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten

Contentverzamelaar

Raad actualiseert richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten

De geactualiseerde EU-richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten hebben tot doel de bijdrage van de EU aan de eerbiediging, bescherming en uitoefening van de rechten van kinderen in gewapende conflicten en andere situaties met gewapend geweld door terroristische organisaties of georganiseerde criminele groepen wereldwijd te versterken.

De Raad heeft op 24 juni 2024 de EU-richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten geactualiseerd. Deze richtsnoeren werden in 2003 voor het eerst aangenomen en vervolgens in 2008 al een keer bijgewerkt. De Raad keurde op 24 juni ook conclusies goed over dit onderwerp.

De Raad maakt zich zorgen over het toenemende aantal kinderrechten­schendingen in gewapende conflicten , mede vanwege het feit dat er steeds meer oorlogen bijkomen, waaronder Ruslands oorlog tegen Oekraïne en de illegale deportatie en gedwongen overbrenging van Oekraïense kinderen.

Kinderen lijden sterk onder gewapende conflicten. In bijna alle conflictgebieden ter wereld vertegenwoordigen kinderen tot de helft van de getroffen bevolking . Zij worden geconfronteerd met geweld, verwondingen en de dood, worden gerekruteerd, ontheemd en ontworteld, kunnen niet langer naar school, krijgen gebrekkige gezondheidszorg en kampen met langdurige fysieke en psychische trauma's. Bovendien zijn de risico's voor kinderen en burgers in het algemeen toegenomen door de veranderende aard van de conflicten, tactieken en wapens.

In het meest recente jaarverslag van de secretaris-generaal van de VN over kinderen en gewapende conflicten, wordt erop gewezen dat het aantal ernstige kinderrechtenschendingen in conflictsituaties in 2023 is toegenomen met 21 procent.

Met adequate en tijdige ondersteuning kunnen kinderen extreme situaties te boven komen en weer opbloeien. Hun bescherming, herstel en re-integratie zijn van essentieel belang voor vrede en veiligheid op lange termijn en voor duurzame ontwikkeling.

De geactualiseerde EU-richtsnoeren over kinderen en gewapende conflicten beogen de bijdrage van de EU aan de eerbiediging, bescherming en uitoefening van de rechten van kinderen in gewapende conflicten en andere situaties met gewapend geweld door terroristische organisaties of georganiseerde criminele groepen wereldwijd te versterken . De richtsnoeren zullen het operationele kader vormen voor alle lidstaten en EU-instellingen bij acties op dit gebied.

De richtsnoeren houden rekening met nieuwe ontwikkelingen , zoals toegenomen dreigingen door onder andere nieuwe technologieën. Ook is de aanpak van de EU in lijn gebracht met het kader dat in opeenvolgende resoluties is ontwikkeld door de VN-Veiligheidsraad , met name inzake de 6 ernstige schendingen ten aanzien van kinderen in tijden van gewapende conflicten.

Tegelijkertijd heeft de EU de checklist om de bescherming van kinderen te integreren in missies en operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU ( GVDB-checklist ) bijgewerkt en gepubliceerd. De GVDB-checklist is een operationeel en praktisch instrument dat richtsnoeren biedt voor de planning en uitvoering van de activiteiten van meer dan 20 missies en -operaties voor crisisbeheer.

De bescherming van kinderen in gewapende conflicten moet een centrale pijler blijven van de agenda's voor mensenrechten, vrede en veiligheid, conflictpreventie, vredesopbouw, ontwikkeling en humanitaire hulp.


Meer informatie:

Persbericht Raad
ECER-EU-essentieel: EU-Handvest grondrechten
ECER-dossier: Ontwikkelingssamenwerking
ECER-dossier: Humanitaire hulp
ECER-dossier: Defensiesamenwerking (GVDB)
ECER-bericht: Europese Commissie stelt maatregelen voor om kinderrechten te handhaven en kinderen in nood te ondersteunen (12 april 2021)