Werkprogramma Europese Commissie 2024 gepubliceerd

Contentverzamelaar

Werkprogramma Europese Commissie 2024 gepubliceerd

Het programma legt sterke nadruk op het vereenvoudigen van regels voor burgers en bedrijven in de hele Europese Unie; een bekende en eerdere doelstelling van de Commissie. Het programma geeft onder meer een beschrijving van wetgevende initiatieven waar de Commissie in het laatste zittingsjaar voor de Europese verkiezingen in 2024 nog mee wil komen.

Het gaat om de op 17 oktober 2023 gepresenteerde Mededeling betreffende het Werkprogramma 2024 getiteld ‘Vandaag leveren en voorbereiden voor morgen’ (COM(2023) 638) en bijbehorende vier bijlagen (EN; Nederlandse taalversie nog niet beschikbaar). Ook werden door de Commissie factsheets over het Werkprogramma en over Lastenverlichting gepubliceerd (EN). Zie voor meer achtergrondinformatie ook de website van de Europese Commissie over het Werkprogramma 2024.

Achtergrond
Ieder jaar stelt de Europese Commissie een werkprogramma vast met een lijst van maatregelen en (wetgevings)initiatieven voor het komende jaar. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe initiatieven de Commissie wil komen, wat er de afgelopen vier jaar aan initiatieven is verwezenlijkt, welke hangende voorstellen de Commissie wil intrekken en welke EU-wetgeving de Commissie wil herzien.

Ook het werkprogramma van de Commissie voor 2024 is weer het resultaat van nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en de adviesorganen van de EU. In de uitvoering van het programma zal de Commissie nauw samenwerken met het Europees Parlement en de Raad en hen ondersteunen om tot akkoorden te komen tegen het einde van het mandaat van de Commissie in 2024.

Ook leidde de Commissie op 17 oktober een verzoek om input in om feedback van belanghebbenden te verzamelen over omslachtige rapportagevereisten. Daarnaast zullen bedrijven, waaronder het netwerk van kmo-gezanten, deskundigen van de lidstaten en andere belanghebbenden worden geraadpleegd om bijzonder problematische kwesties en gebieden die prioriteit moeten krijgen, in kaart te brengen.

Het Werkprogramma 2024; betere regels, minder lasten en initiatieven op bekende thema’s
De nadruk op vereenvoudiging van regels in het Werkprogramma 2024 komt ook voort uit eerdere toezeggingen van de Europese Commissie om de rapportagevereisten met 25 procent te verminderen, overeenkomstig de strategie uit maart 2023 om het concurrentievermogen van de EU op lange termijn te versterken (COM(2023) 168), en recente initiatieven om verlichting te bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen (zie ook dit ECER-bericht).
Meer achtergrondinformatie over Betere Regelgeving is ook beschikbaar via de Commissie-website over REFIT, Better Regulation en Fit-for-Future.

Om de doelstelling om de  lasten in verband met rapportagevereisten met 25 procent te verminderen te bereiken, heeft de Commissie al eerder geprobeerd om rapportagevereisten te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door de  hervorming  van het Douanewetboek van de Unie (zie ook dit ECER-bericht) , die ongeveer  2 miljard euro kostenbesparing voor handelaren  zal opleveren. Een voorgestelde herziening van de regels voor statistische enquêtes heeft een kostenverlaging van 450 miljoen euro  tot doel, ook voor kleine en middelgrote ondernemingen. 

Het werkprogramma voor 2024 bevat  aanvullende voorstellen voor vereenvoudiging  op een aantal beleidsterreinen, zonder afbreuk te doen aan normen op het vlak van sociale zekerheid, veiligheid, consumentenbescherming, milieu of economie. De beoogde vereenvoudigingen zullen  rapportagevereisten met een beperkt nut stroomlijnen , bijvoorbeeld door overlappende verplichtingen te consolideren, het aantal betrokken bedrijven te verminderen en verder te digitaliseren.

Voorbeelden van vereenvoudigingsvoorstellen in het Werkprogramma zijn onder meer het uitstel van de termijn voor de vaststelling van sectorspecifieke Europese duurzaamheidsrapportagenormen (richtlijn duurzaamheidsrapportage door bedrijven) en wijzigingen in het toepassingsgebied van de jaarrekeningrichtlijn en de benchmarkverordening.

In het jaarlijks lastenoverzicht zal de Commissie daarnaast verslag gaan uitbrengen over de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de reductiedoelstelling van 25 procent. E ditie 2023 van dit lastenoverzicht wordt in 2024 gepubliceerd.

Uit het werkprogramma blijkt dat meer dan 90 procent van de toezeggingen die in de politieke beleidslijnen van de Commissie uit 2019 werden gedaan zijn uitgevoerd. Begin 2025 zullen er weer Europese verkiezingen plaatsvinden. De nieuwe initiatieven in het Werkprogramma zijn dan ook beperkt tot de initiatieven die nog nodig zijn om de toezeggingen van de Commissie na te komen of om nieuwe problemen aan te pakken.

Op de zes bekende thema’s van het Werkprogramma (zie hoofdstuk 3) wordt een beschrijving gegeven van de plannen van de Commissie voor 2024. Zo zal de Commissie de  Europese Green Deal (zie meer informatie op deze websitepagina van de Commissie) - de groeiagenda- blijven uitvoeren en ervoor zorgen dat de groene transitie eerlijk, slim en inclusief verloopt. Het gaat om dialogen met burgers en het bedrijfsleven en voorbereidende werkzaamheden om kwetsbare burgers en bedrijven tijdens de transitie te ondersteunen, mede dankzij het sociaal klimaatfonds (zie ook deze websitepagina van de Commissie).

De Commissie wil een strategische dialoog op gang brengen over de toekomst van de landbouw in de EU. Om  Europa verder klaar te maken voor het digitale tijdperk  (zie ook deze websitepagina van de Commissie) zal de Commissie initiatieven goedkeuren om highperformancecomputers open te stellen voor beginnende bedrijven op het gebied van AI, en een Europese ruimtevaartwet voorstellen.

De  economie van de EU  (zie ook deze websitepagina) is veerkrachtig gebleken tijdens een ongekende reeks crises. In 2024 wil de Commissie zich concentreren op problemen in verband met tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden, onderwijs, sociale dialoog, inflatie en het gemak om zaken te doen.

Steun aan Oekraïne  (zie ook deze webpagina) blijft in 2024 hoog op de agenda staan, evenals het EU partnerschap met Afrika, de  agenda voor eerlijke handel  en de ontwikkeling van de defensievermogens van de lidstaten. De Commissie wil de samenwerking bij de  bestrijding van migrantensmokkel  versterken en stappen ondernemen in verband met beleidsevaluaties en  hervormingen voorafgaand aan de uitbreiding  om na te gaan hoe een grotere Europese Unie kan werken.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Instellingen- Europese Commissie
ECER-EU-essentieel: Beter wetgeven
ECER-bericht: Europese Commissie publiceert het werkprogramma voor 2023 (21 oktober 2022)