4. Het EU-acquis in de LGO

4. Het EU-acquis in de LGO

Het EU-recht zoals dat tussen de lidstaten geldt, is slechts in beperkte mate van toepassing op LGO. Het derde deel van het VWEU, waarin de beleidsgebieden van de Unie staan beschreven, is bijvoorbeeld niet van toepassing op LGO. Volgens de preambule van het LGO-besluit zijn de LGO geen derde landen, maar maken zij ook geen deel uit van de interne markt. Op grond van het vierde deel van het VWEU, waarin de specifieke LGO-bepalingen staan, en het LGO-besluit is een beperkt aantal EU-regelingen ook van toepassing van de LGO. De LGO hebben daarom slechts in beperkte mate met het acquis van de EU te maken. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van verschillende aspecten van het EU-acquis. Klik op "lees meer" voor meer informatie.

Vrij verkeer van goederen

 • Goederen van oorsprong uit de LGO mogen bij hun invoer in de lidstaten niet belast worden met invoerrechten.
 • LGO mogen onder bepaalde voorwaarden wel douanerechten of kwantitatieve beperkingen handhaven of instellen ten aanzien van producten afkomstig uit de lidstaten.
 • Lees meer…

 

EU Burgerschap

 • Iedere staatsburger van een van de lidstaten, dus ook indien men in een LGO woont, is volledig EU burger en kan een beroep doen op de rechten die gepaard gaan met het EU burgerschap.
 • Lees meer…

 

Vrij verkeer van personen

 • EU-burgers woonachtig in LGO mogen, onder dezelfde voorwaarden als iedere andere EU-burger, zich vestigen in de EU.
 • EU-burgers kunnen zich niet op het EU-recht beroepen indien zij zich in een LGO willen vestigen.
 • Lees meer…

 

Vestiging & diensten

 • De Unie moet met betrekking tot de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten aan natuurlijke personen en rechtspersonen van LGO een behandeling toekennen die niet minder gunstig is dan de meest gunstige behandeling die van toepassing is op soortgelijke natuurlijke personen en rechtspersonen van derde landen waarmee de Unie een overeenkomst inzake economische integratie sluit of gesloten heeft.
 • De LGO moeten aan natuurlijke personen en rechtspersonen van de Unie een behandeling toekennen die niet minder gunstig is dan de meest gunstige behandeling die van toepassing is op soortgelijke natuurlijke personen en rechtspersonen van belangrijke handelsmachten waarmee het na inwerkingtreding van het LGO-besluit een overeenkomst inzake economische integratie heeft gesloten.
 • Lees meer…

 

Kapitaal

 • Artikel 59 van het LGO-besluit komt in bepaalde mate overeen met het vrij kapitaalverkeer uit het Verdrag, maar is minder breed.
 • Ten aanzien van mogelijke rechtvaardigingen voor beperkingen van het kapitaalverkeer is aansluiting gezocht bij de rechtvaardigingen uit de EU-Verdragen
 • Lees meer…

 

LGO mogen deelnemen aan EGTS

Verordening 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (de EGTS-verordening) is in 2013 gewijzigd en sindsdien mogen onder bepaalde voorwaarden ook LGO deelnemen aan een EGTS. Ook in artikel 8 van het LGO-besluit is opgenomen dat bepaalde entiteiten uit LGO deel kunnen nemen aan een EGTS "volgens de regels en doelstellingen van de samenwerkingsactiviteiten voorzien in dit besluit en in Verordening 1082/2006, en in overeenstemming met de regelingen die van toepassing zijn op de lidstaat waarmee de LGO is geassocieerd".

Een EGTS is een samenwerkingsinstrument dat onder meer gebruikt kan worden om communautaire programma's uit te voeren. Op grond van de verordening kunnen entiteiten uit lidstaten een zogenaamde EGTS oprichten. Een EGTS bezit rechtspersoonlijkheid en geniet in elke lidstaat de ruimste handelingsbekwaamheid die in nationale wetgeving aan rechtspersonen wordt toegekend.

De EGTS-verordening is geen financiële verordening en heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie of van de lidstaten. EGTS'en kunnen gefinancierd worden uit lokale, regionale of nationale fondsen. Ook kunnen ze acties uitvoeren die mede door Europese fondsen gefinancierd worden. Een voorbeeld van een EGTS is de EGTS Linieland van Waas en Hulst, die is opgericht door Vlaamse en Nederlandse gemeenten.