C-316/14 Hußock ea

Contentverzamelaar

C-316/14 Hußock ea

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:    9 september 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   26 september 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   26 oktober 2014
Trefwoorden:  compensatie luchtvaartpassagiers

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91

Marc, Ute, Michelle en Florian Huszock boeken een vlucht met verweerster Condor van Düsseldorf naar Tenerife. Zij arriveren met een vertraging van zeven uur en vijftig minuten. Verweerster wijt de vertraging aan schade die het vliegtuig heeft opgelopen na een aanvaring met een passagierstrap waardoor de vliegtuigromp beschadigd is geraakt. Het was haar niet mogelijk redelijke maatregelen te treffen om deze schade te voorkomen. Zij is aangewezen op het door de luchthaven toegewezen personeel.

De verwijzende DUI rechter (Amtsgericht Rüsselsheim) vraagt zich ook hier af of elke belemmering bij de uitvoering van een geplande vlucht van buiten uit respectievelijk door derden (bijvoorbeeld schade bij tanken, aanvoer van trappen, bagage in- en uitladen) een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 5, lid 3, van de verordening is, en stelt de volgende vragen (die gelijk zijn aan de vragen in de in juli 2013 voorgelegde zaak C-353/13):
1) Moeten schadelijke handelingen van op eigen verantwoordelijkheid handelende derden, die opdrachten hebben gekregen, die deel uitmaken van de exploitatie van een luchtvaartonderneming, worden beschouwd als buitengewone omstandigheden in de zin van artikel 5, lid 3, van de verordening?
2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het voor de beoordeling van belang van wie (luchtvaartonderneming, luchthavenexploitant, enz.) de derde de opdracht heeft gekregen?

Specifiek beleidsterrein: IenM mede EZ

Gerelateerde documenten